3 jan 2022

Felmerült kérdés: ágazati pótlék számítása, NOKS 7+3% számítása

Submitted by aranyosine

Kérdés: Korábbi leveledben arról tájékoztattál, hogy 2022. január 1-jétől a pedagógusok alapilletményét ki kell egészíteni a garantált bérminimumra,, ha a besorolási illetménye nem éri el a garantált bérminimumot, viszont az ágazati szakmai pótlék meghatározásánál az eredeti alapilletménnyel kell számolni. (például gyakornoknál alapilletmény
182.700 Ft-ról 260.000 Ft-ra emelkedik, az ágazati pótlék pedig 36.540 Ft).
Azonban egyre több jogszabályi értelmezés jelenik meg arról, hogy az ágazati szakmai pótlékot a megemelt alapilletményből kell számolni vagyis gyakornok esetében például 52.000 Ft lesz. Ezzel gyakorlatilag PI1-től PI5-ig meg fog egyezni a megemelt alapilletmény és a hozzátartozó ágazati szakmai pótlék.

Válasz:
Az Nkt 65.§ (1a) bekezdése szabályozása ,ad lehetőséget az illetményeltérítésre. Az azt jelenti,hogy az intézmény vezetője augusztus 31-ig dönthet úgy is,hogy a pedagógus garantált illetményét nem a 65.§ (2) bekezdése szerint ,vagyis a 2017.szeptember 1-től hatályos garantált illetményben állapítja meg,hanem attól eltér és a 65.§ (1a) bekezdése ,vagyis a 2016.szeptember 1-től hatályos és a 65.§ (2) bekezdése ,vagyis a 2017.szeptember 1-től hatályos garantált illetmény különbözetét (bértömeget) differenciáltan osztja szét a pedagógusok között. Vagyis eltéríti a 2017.szeptember 1-től hatályos garantált illetményt,úgy,hogy a pedagógus garantált illetménye nem lehet kevesebb a 2016.szeptember 1-től hatályos garantált illetménytől.

Ha az intézményvezető nem téríti el a pedagógusok garantált illetményt,akkor jelenleg minden pedagógusnak a 2017.szeptember 1-től hatályos garantált illetményt kell meghatározni besorolási illetményként. Erre utal a 326/2013.Korm.rendelet 16.§ (11) bekezdése is. Vagyis a pedagógusnak a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye húsz százalékát kell ágazati pótlékként meghatározni,ami a 2017.szeptember 1-től hatályos garantált pilletmény 20%-a.

Tehát nem a 2022.január 1-től hatályos garantált bérminimumot kell alapul venni a 20% ágazati pótlék számításánál annak a pedagógusnak,akinek a garantált illetményét ki kell egészíteni a garantált bérminimumra.

Jogszabályi háttér: Nkt 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(1a)A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.

(2)Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

326/2013.Korm.rend.
16.§ (11) * A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.

VISZONT a nem pedagógus végzettségű NOKS esetében 7+3%-ot a kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimumra vonatkozóan kell számolni,mert maga a jogszabály határozza azt meg így, vagyis ha a NOKS pl.dajka bérét ki kell egészíteni a 260 000 Ft-ra,akkor neki a 7+3%-ot a 260 000 Ft-ból kell számolni azzal,hogy a 3%differenciálható ha több NOKS van,akik között ezt lehet differenciáltan adni.

Jogszabályi háttér: 326/2013.Korm.rend.
32/A. § * (1) * A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az általam elkészített segédanyagokhoz semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen segédanyagokban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.