4 máj 2022

Külföldön élő,itthon egyéni munkarendben tanuló tehet-e online osztályozó vizsgát? -az OH megerősítő válasza

Submitted by aranyosine

Tisztelt Kollégák!

A kérdés többször is felmerült. Az intézményvezetők tájékoztatása szerint a szülők erősködnek,hogy szeretnék,ha a gyermekükkel nem kellene hazautazni,hanem online vizsgázhatnának. Így az OH-tól is kértem állásfoglalást.

Kérdésem:
Tisztelt Oktatási Hivatal!
Külföldön élő,Magyarországon egyéni munkarendben tanuló általános iskolás tanuló szülője jelezte az iskola igazgatója felé,hogy az osztályozó vizsgára egyáltalán nem szeretne hazautazni a gyermekével , hanem szeretné ha online formában tenné le a gyermeke az osztályozó vizsgát.
Az Önök véleménye szerint engedélyezheti-e az intézményvezető osztályozó vizsga letételét online formában?

Válasz:
Tisztelt Aranyosiné Borsodi Éva!
Az Oktatási Hivatalnak írt kérdésére az alábbi tájékoztatást adom.
Felhívom figyelmét, hogy szakmai véleményünket kizárólag az Ön által beküldött levélben szereplő információkra és adatokra alapoztuk, nem ismerve az esetleges egyéb körülményeket.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:
64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) * az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.
(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
(6) * A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

(2) Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

(3) * Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Ha a tanuló neki fel nem róható okból nem tudott megjelenni a vizsgákon, akkor pótló vizsgát tehet. Online vizsga letételére köznevelési jogszabály nem biztosít lehetőséget.
Az iskola a júniusra kiírt osztályozó vizsgákon felveszi az osztályozó vizsga jegyzőkönyvet, arra ráírja: „A tanuló neki fel nem róható okból/neki felróható okból az osztályozó vizsgákról távol maradt.” A tanuló elégtelent nem kaphat, hiszen értékelni csak teljesítményt lehet.

A következőkre is felhívom szíves figyelmét, melyet kérünk a szülő felé is közvetíteni. A külföldi tartózkodás alatt nem kötelező a tanulmányok folytatása párhuzamosan Magyarországon, főszabályként ebben az esetben a tanulói jogviszony szünetel.

Amennyiben az egyéni munkarend lehetőségével a szülő/tanuló élni kíván, úgy az azzal járó kötelezettégeinek is eleget kell tennie.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében:

91. § (1) * Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti.

(2) * A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

(3) * A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott jelen állásfoglalásához/tájékoztató levélhez semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.

Tisztelettel:

Dr. Kovácsné Bodó Gabriella
osztályvezető
OKTATÁSI HIVATAL
Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztály
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.