31 aug 2022

Elrendelhet-e a pedagógusnak a kötött munkaidőben az iskolában ellátandó feladatot az intézményvezető?

Submitted by aranyosine

Véleményem szerint igen,bár 2016 óta nem kötelező a pedagógusokat bent tartani 32 órában, a kötött munkaidőben az intézményben, viszont az intézményvezetőnek van lehetősége a munkaidő beosztást úgy elkészíteni,hogy a pedagógus a feladatait 32 órában az intézményben lássa el.

Az Nkt 62.§ (5)-(7) bekezdését és a 326/2013.Korm.rendelet 17.§ (2) és (3) bekezdését együtt kell figyelembe venni az értelmezéshez.

A R. 17.§ (2) bekezdésben látható,hogy a 26-32 óra között vagyis a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében milyen feladatot láthat el a pedagógus az intézményen belül és kívül.
Ha nincs kollektív szerződés, akkor a jogszabály az intézményvezető feladatául írja elő a pedagógusok munkaidő beosztását. A munkaidő beosztásba külső feladatokat is be lehet építeni, ha van, de ha nincs akkor azt sem tiltja semmi,hogy az intézményvezető a pedagógusnak a kötött munkaidejét az iskolában eltöltve határozza meg.

Jogsz:
Nkt. 62.§ (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

(6) A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.
(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.

326/2013.Korm.rend.
17.§ (2a) Pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében
1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése,
2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése,
3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és egyéb vélemények készítése,
4. fejlesztési tervek készítése,
5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
6. eseti helyettesítés,
7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
9. külső és belső kapcsolattartás,
10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
11. a szakalkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
12. heti két órát meghaladó időtartamban munkaközösség-vezetés
13. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
14. feladatvégzési helyek közötti utazás,
15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati intézményen kívüli tevékenység végzése,
16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitvatartásának biztosításában való közreműködés,
17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés,
18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel
rendelhető el.

(3) A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

Ezt erősíti a KRÉTA útmutatóban olvasható magyarázó:

A kötött munkaidő neveléssel, oktatással le nem kötött részének kezelése 2012. szeptember 1-jén – a köznevelési törvény életbe lépésével – hatályba léptek a pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó – számunkra meglehetősen szokatlan – előírások. A köznevelési törvény 62.§-a rendelte el az alábbiak szerint:
62.§ (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
62.§ (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.
Ezek az előírások továbbra is változatlan tartalommal vannak hatályban, tehát a heti 32 óra kötött munkaidő továbbra is vonatkozik a pedagógusokra, ahogyan nincs változás a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértékére vonatkozóan sem. A kötött munkaidő eltöltésének helyét is megszabta azonban jogszabály az alábbiak szerint: 2016. július 29-ig – tehát az elmúlt 2015/16-os tanévben is – hatályban volt a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§-ának (3) bekezdése az alábbi szöveggel:
17. § (3) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el…..*
17.§ (7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.
A pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó intézményi rendelkezéseket az imént idézett szakasz nagyon lényeges mértékben határozta meg, hiszen lényegében azt rendelte el, hogy a között munkaidőt kötelezően az intézményben kellett eltölteni. A (7) bekezdés pedig a munkaidő és az ennek részét képező kötött munkaidő nyilvántartási kötelezettségét írta elő az intézményvezető számára.
2016. július 29-i dátummal azonban a Korm.r. 17.§ (3) és (7) bekezdéseinek idézett szövegét kivonta a hatályból a Kormány, azaz törölte azt a korábbi fontos jogszabályt, mely szerint a kötött munkaidőt kötelezően az intézményben kellett eltölteni.

A továbbiakban is létezik tehát a munkaidő 80%-át felölelő kötött munkaidő fogalma, és nem változott annak mértéke sem, azonban a munkáltató határozza meg azt, hogy mely feladatok elvégzéséhez kell a kötött munkaidőben a pedagógusnak az intézményben tartózkodnia. Úgy is mondhatjuk, hogy a kötött munkaidő teljesítésének beosztását az általános szabályok szerint munkáltatói hatáskörbe került. A munkáltató rendelkezései szerint kell benntartózkodni az intézményben, illetve az intézményen kívül ellátni a munkakörhöz tartozó feladatokat.