6 szep 2022

Felmerült kérdés: menedékes gyermekek,tanulók ingyenes étkezése

Submitted by aranyosine

Kedves Kollégák! A kérdés ma érkezett, sokakat érinthet.

KÉRDÉS: Menedékesek, illetve az Ukrajnából érkezett kettős állampolgárok gyermekétkeztetésének kérdéseiben szeretnénk segítséget kérni.
Előző tanévben, nevelési évben 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező gyermek, tanuló részére - étkezési nyilatkozat, kérelem benyújtását követően – ingyenesen biztosítottuk az étkezést. A 149/2022 (IV.14.) Kormányrendelet szerint a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig jogosultak a gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételére.
Akik tavalyi tanévben nálunk nyilvántartásban voltak és az idei tanévben is folytatják tanulmányaikat, vagy óvodából kerültek iskolába, nekik október 15-én lejár az ingyenes étkezésre való jogosultságuk. Nekik a Gyvt szabályai szerint fogjuk továbbra biztosítani az étkeztetést.
Viszont szeptember 1-től új tanulók érkeztek, vannak közöttük menedékesek és kettős állampolgárok is. Menedékes papírokból kiderül, hogy például március óta Magyarországon tartózkodnak. Ebben az esetben a hozzánk benyújtott kérelem dátumától számíthatjuk-e a 6 hónap ingyenes étkezésre való jogosultságot, attól függetlenül, hogy tavalyi tanévben esetleg már jártak iskolába, óvodába, olyan helyen, ami nincs a látókörünkben?
Kettős állampolgár esetén nem is látunk, tudunk dátumokat arra vonatkozólag, hogy mikor érkeztek Magyarországra.

Tehát a kérdésünk az lenne, hogy :
- hozzánk először benyújtott kérelem dátumától számított 6 hónapot vegyük figyelembe az ingyenes gyermekétkeztetés jogosultságát illetően?
- melyik dátumot vegyük irányadónak az ingyenes étkezés igénybevételére?

VÁLASZ:
A jogszabály szerint mindenki, aki 2022. február 24-én vagy utána érkezik Mo-ra Ukrajnából menedékesként, ha szülő, gyám stb (igénylő) kéri ,akkor a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig a gyermeknek,tanulónak biztosítani kell az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés esetén az ingyenes ellátást úgy ,hogy nem kell vizsgálni a gyermekvédelmi törvény szerinti (21/B-21/C) feltételeket.

A kérdésre válaszolva:
- ha új gyermek, tanuló érkezik az intézménybe, aki 2022.február 24-e után érkezett az országba,de csak most kéri az ingyenes ellátást az intézménytől először, neki a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig kell a jogszabályi formában biztosítani az ingyenes gyermekétkeztetési ellátást,
- de ha a február 24-e után érkező már más intézményben igényelte ezt az ellátási formát,akkor abban a másik intézményben beadott kérelemtől számított 6 hónapig jár az ellátás,vagyis az új intézményben már csak a 6 hónapból hátralévő időre jár neki az ingyenesség automatikusan,majd azután pedig akkor,ha a Gyermekvédelmi tv szerint jogosult az ingyenes ellátásra.
- a kettős állampolgárok nem tekinthetőek menedékesnek,így nekik rögtön azt kell megvizsgálni,hogy a gyermekvédelmi tv. szerint jogosultak-e ingyenes ellátásra,ha nem viszont akkor is biztosítani kell az ingyenes gyermekátkezeztetési ellátást,ha magyar állampolgárságuk alapján kedvezőbb elbánásban nem részesülnének.

" Magyar állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok jogállása, lehetőségei A magyar állampolgársággal is rendelkező személyek esetében nem indulhat menedékes státusz megszerzésére irányuló eljárás: ők magyar állampolgárként eredendően jogszerűen tartózkodnak hazánk területén, oda bármikor szabadon beléphetnek, a határon belül szabadon mozoghatnak. Részükre a menedékest megillető valamennyi ellátást és kedvezményt biztosítani kell, amennyiben magyar állampolgárságuk alapján kedvezőbb elbánásban nem részesülnek. 8 A kettős állampolgárok rendelkezhetnek magyar útlevéllel és magyar lakcímkártyával is. Gyakori azonban, hogy a lakcímkártyán kizárólag ukrán lakcím szerepel, vagyis a személy- és lakcímnyilvántartásban „külföldön élő magyar állampolgárként” szerepelnek, ami bizonyos esetekben a jogosultságok korlátozásával jár. Számukra célszerű tehát magyarországi lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet tartalmazó lakcímkártyát igényelni az adott Járási Hivatal Kormányablakánál. Találkozhatunk olyan ukrán személyekkel is, akik jogosultak a magyar állampolgárság igénylésére, azonban e lehetőséggel eddig még nem éltek, így az eljárás megindításához kérnek segítséget." https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/Menekult-Tajekozta...

Jogszabály:
149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Ha a menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban együtt: igénylő) gyermek, tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelme alapján a gyermek, tanuló ingyenesen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. és 21/C. §-ában foglalt jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül jogosult a Gyvt. szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a kérelem benyújtásától számított 6 hónapig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamot követően az igénylő által ellátott gyermek, tanuló a Gyvt. szabályai szerint jogosult az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.