21 dec 2022

2023.január 1-től pedagógus ágazati pótlék összege (számítás)

Submitted by aranyosine

ALAPFOKOZAT 2023.január 1-től 32%-os ágazati pótlékkal számított illetmény összege

MESTERFOKOZAT 2023.január 1-től 32%-os ágazati pótlékkal számított illetmény összege

Miért van két táblázat? Kérdezték többen. Véleményem szerint az eltérítés nélküli illetményt a sárga színnel kiemeltek szerint kell számolni.

Indoklásom:
2016-ban a 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 33.§ (1) -(2) bekezdése módosította az Nkt 65.§ -át. Akkor egészült ki az (1a) bekezdéssel. A szabályozás 2017.szeptember elsejétől vált hatályossá.
Az (1a)bekezdés alapján a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a köznevelési intézmény vezetője a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét ,vagyis eltérítheti úgy, hogy a pedagógus besorolási illetménye nem lehet kevesebb a
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.

Az eltérítés nélküli illetményt az Nkt 65.§ (2) bekezdése határozza meg.

2017.szeptemberében el kellett készíteni a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerét (erről csatolok egy akkori anyagomat) ,amely értékelési rendszernek ma is meg kell lennie az intézményekben,hiszen erről az illetmény eltérítésről minden év augusztus 31-ig hozhat döntést az intézményvezető.

Ha az intézményvezető az Nkt 65.§. (1a)bekezdésben meghatározott illetmény eltérítéssel nem akar élni (augusztus 31-ig nem hoz ilyen döntést) ,akkor az Nkt 65.§ (2) bekezdése szerinti , eltérítés nélküli illetményt kell használja a pedagógus besorolására. A táblázat részletben is látható az eltérítés nélküli illetmény,mint besorolási illetmény, ami ha nem éri el a garantált bérminimumot akkor ki kell azt arra egészíteni a mindenkori minimálbért és garantált bérminimumot meghatározó jogszabály alapján . A táblázatban is látható mely kategóriákban kell a kiegészítést elvégezni. Folytatom a táblázat alatt.

Kategória/év PEDAGÓGUS I. garantált illetmény (besorolás szerinti Nkt 65.§ (2) Garantált bérminimumra kiegészítés 2023

1. 0–2/4
2. 3–5 219 240 Ft 296 400 Ft
3. 6–8 237 510 Ft 296 400 Ft
4. 9–11 246 645 Ft 296 400 Ft
5. 12–14 255 780 Ft 296 400 Ft
6. 15–17 264 915 Ft 296 400 Ft
7. 18–20 274 050 Ft 296 400 Ft
8. 21–23 283 185 Ft 296 400 Ft
9. 24–26 292 320 Ft 296 400 Ft
10. 27–29 301 455 Ft
11. 30–32 310 590 Ft
12. 33–35 319 725 Ft
13. 36–38 328 860 Ft
14. 39–41 337 995 Ft
15. 42–44 347 130 Ft

A 326/2013.Korm.rendelet 16.§ (11) bekezdése szerint a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.E szabályozás alapján az ágazati szakmai pótlékot az illetményeltérítés nélküli vagyis a fentiek alapján az Nkt 65.§ (2) bekezdése szerinti besorolási illetményből kell kiszámolni. Az Nkt 65.§ (2) bekezdése szerinti besorolási illetmény alapján számoljuk ki azoknak a pedagógusnak az ágazati szakmai pótlékát is ,akiknek a garantált bérminimumot már meghaladja az Nkt 65.§ (2) bekezdés szerinti eltérítés nélküli besorolási illetménye ( a táblázatban Ped.I.10-től ).

Vagyis véleményem szerint az ágazati szakmai pótlékot nem a garantált bérminimumból kell számolni,ami az alapilletménye azoknak,akiknek a besorolási illetménye nem nem éri el a garantált bérminimumot,hanem az Nkt 65.§ (2) bekezdése szerint eltérítés nélküli besorolási illetményből. Ebben a számítási rendben a pedagógusok alapbére a pályán eltöltött idő alapján változó összegű.

Jogszabály:

2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
33. § (1) Az Nkt. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.”
(2) Az Nkt. 65. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

Nkt hatályos szabályozása
65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.

(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.

(2) Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap (megj: jelenlegi besorolási illetmény)
a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

326/2013.Korm.rend.
16.§ (11) A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.
A Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és biztosi jogviszonyban állók esetében az illetményt, a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.