8 feb 2023

Felmerült kérdések: Táboroztatás, Mesterpedagógus órakedvezmény, munkaidő nyilvántartás, SZMSZ mellékletei

Submitted by aranyosine

1. Táboroztatás jogszabályi háttere

A jogszabály a link alatt található. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700037.eum.

2. Mesterpedagógus tagintézmény-vezető óraszáma csökkenthető-e a mesterpedagógusok órakedvezményével?
Válasz: Az óraszámát az Nkt 5.melléklet 2.táblázata határozza meg. Nem csökkenthető,mert a 326/2013.Korm.rendelet . Eszerint a legkisebb tagintézményben is csak 10 óra a tagintézményvezető óraszáma.
Ebből már nincs kedvezmény,hiszen a 326/2013.Korm.rendelet szerint a mesterpedagógus óraszáma nem lehet kevesebb neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka,vagyis 17 óra.
Jogszabály: 326/2013.korm.rend.
17/A.§ (3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető óvodapedagógus esetén heti húsz óra.
(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.
(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak – vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

3. Papíralapú munkaidő nyilvántartás szükséges-e?
Válasz: Véleményem szerint igen, jelenléti ívet kell vezetni a pedagógusnak.
2016. szeptember 1-től nem kötelező a munkaidő- nyilvántartás vezetése ,de az Mt.szabályozása szerint a munkaidőt nyilván kell tartani.Ez vonatkozik a Kjt hatálya alá tartozó közalkalmazottakra is.
Erre a munkaidő-nyilvántartás helyett (ez a részletes volt valamikor ) az Nkt és a 326/2013:korm.rendelet módosítása miatt, megfelel a jelenléti ív is amiben jelezni kell a munkaidő kezdetét, a végét és ha kötelező a napi 20 perces munkaközi szünet, annak időpontját is. De ez csak akkor elég így, ha a munkáltató elkészítette a pedagógusok munkaidő beosztását.
Ha a kollektív szerződés másképpen nem szabályozza,akkor a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok,amelyeket a pedagógusnak az intézményen kívül és belül kell eltölteni ( 326/2013.Korm.rend. 17.§ (3) bekezdése) .
A Krétában szereplő munkaidő nyilvántartás nem teljesen alkalmas arra,hogy a teljes napi munkaidőt vezessétek benne, hiszen az csak az intézményben eltöltött időt fedi le.

Jogszabály:
326/2013.Korm.rend. 17.§(3)99 A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.

Nkt 62.§ (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

Mt 134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság
d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő,
tartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

52. A munkaközi szünet
103. § (1) A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont szerinti rendkívüli munkaidő tartama
a) a hat órát meghaladja, húsz perc,
b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc
munkaközi szünetet kell biztosítani.

4. Az Adatkezelési szabályzat és a munkaköri leírás az SZMSZ-nek a melléklete-e vagy elég azt függelékbe tenni?
Válasz: Mind a kettő csak melléklet lehet ,jogszabály írja elő. A munkaköri leírási minta része az SZMSZ-nek, emiatt nem lehet függelék,csak kötelező melléklet.

Jogszabály:
20/2012.EMMI
4.§ (1) t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás-mintákat,

Nkt 43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.