22 feb 2023

Továbbképzési időszak, új továbbképzési program készítése amely 2023.szeptember 1-2028.augusztus 31-ig érvényes

Submitted by aranyosine

2023.augusztus 31-ig tart az aktuális és 2023.szeptember 1-vel kezdődik a következő 5 éves továbbképzési időszak,amely majd 2028.augusztus 31-ig lesz érvényes.

Ez gyakorlatban azt jelenti,hogy a következő 5 évre szóló továbbképzési programot el kell készíteni március 15-ig. Ehhez kell kapcsolni a beiskolázási tervet is,amely már az új programra kell épüljön és szintén március 15-ig kell elkészíteni.
A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el.
A beiskolázási tervet a munkaközösség (ha az nincs ) az azonos munkakörben foglalkoztatottak közreműködésével kell elkészíteni és a közalkalmazotti /üzemi tanács, ha az nincs , a közalkalmazotti /üzemi képviselő véleményét ki kell kérni. Ezt a tervet fenntartónak nem kell jóváhagyni.

Jogszabály: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

1.§ (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.
(3)A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője – a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével – dolgozza ki. A beiskolázási tervet – a továbbképzési időszakban – minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.
(4) A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács véleményét.
(5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei:
a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram,
b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram,
c) a finanszírozási alprogram,
d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram.
(6) A továbbképzési program (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a) és b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni.
(7)A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.
(8)A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi
a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját,
b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
c)ha a nevelési-oktatási intézményt nem a tankerületi központ tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.
(9)
(10) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.

Nkt
62.§ (2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.
(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját a hivatal jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzési programok engedélyezése és szervezése – a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerére vonatkozó előírások kivételével – nem tartozik a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal látja el.

97.§ (16) Az a pedagógus, aki e törvény hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető.
--