28 nov 2016

Fegyelmi büntetés

Submitted by aranyosine

Az 2016. évi CXXVI. törvény 13.§-a értelmében november 30-tól

- Fegyelmi eljárás nem indítható tíz éves kor alatt.
- Tanköteles tanuló nem lehet eltiltani az adott iskolában a tanév folytatásától.
- Csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetében alkalmazható a kizárás az iskolából,kizárás a kollégiumból. Ebben az esetben a szülőnek kell másik iskolát,kollégiumot
keresni. Ha a fegyelmi büntetést adó intézmény nyolc napon belül nem kap értesítést a fogadó iskolától,hogy a tanulót felvette,a fegyelmi büntetést kiszabó iskolának három napon belül
kell a Kormányhivatal felé azt jelezni. A Kormányhivatalnak 3 munkanapon belül kell kijelölni az új iskolát.
- Áthelyezés másik iskolába csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi büntetést adó iskola vezetője az áthelyezésről megállapodott a másik iskola igazgatójával.
- A tanulót addig nem lehet kizárni az iskolából, amíg másik iskola át nem vette, vagyis kizárás az iskolából a fegyelmi büntetés addig nem hajtható végre.

Jogsz.:2016. évi CXXVI. törvény

13. § Az Nkt. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e) pontjában (eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától) meghatározott fegyelmi büntetés nem, a (4) bekezdés f) pontjában (kizárás az iskolából) és a (7) bekezdés e) pontjában (kizárás) meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a szülőnek az új iskola, kollégium megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles megkeresni a kormányhivatalt, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. Szakképzési centrum tanulója esetében a szakképzési centrum másik tagintézménye is kijelölhető. A kormányhivatal kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
A (4) bekezdés d) pontjában (áthelyezés másik osztályba,tanulócsoportba vagy iskolába) szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki. A (4) bekezdés f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.”