13 jún 2021

Tanévzárás - Szerződöttek kérdezték

Submitted by aranyosine

1. Van egy elsős tanítványunk, akinek a jogviszonya szünetel kezdettől fogva, mert külföldön laknak. Vizsgázni sem jön, mivel nem egyéni munkarendű. Ő most technikai osztályba van besorolva a Krétában. Törzslapot kell nyomtatni neki? Milyen számot kap?
- A tanulónak a külföldi tanulmányok alatt szünetel a magyarországi tanulói jogviszonya (Nkt. 91. §). A tanulót az iskola létszámában szerepeltetni kell, törzslapot fel kell fektetni számára, de osztályba nem kell sorolni, hiányzása, tanulmányi előmenetele ebben az iskolában nincs. Amennyiben a tanuló visszatér külföldről, az iskola igazgatója által meghatározott feltételekkel (esetleg különbözeti vizsga letételével) folytathatja tanulmányait. A tanulói jogviszony szünetelését záradék formájában bevezetik a beírási naplóba és a törzslapra. A záradék formáját az R. 1. számú mellékletének II. része tartalmazza. A záradékban a tanulói jogviszony szüneteltetésének időtartamát is fel kell tüntetni. Amennyiben a tanuló a tervezettnél hosszabb ideig tartózkodik külföldön, erről az iskolát értesíteni kell.

2. Első osztályban szöveges értékelést kapnak a gyerekek. A tanító néni szeretne tantárgyi dicséretet adni nekik. Hova kell írni a dicséretet, ami a törzslapon és a bizonyítvány pótlapon is szerepel. Ő minden tantárgy után írná a kiválóan megfelelt mellé. Én azt javasoltam, hogy a szöveges értékelés végére, ahogyan a felsőbb évfolyamokon is írjuk a jegyzetbe, hogy A ... tantárgyakból dicséretben részesül. Melyik a helyes?
Mindkettő jó. Vagy a tantárgy mellé "D" betű kerülhet a kiválóan teljesített mellé, vagy a szöveges értékeléssel a lentebb,hogy mely tantárgyból érdemel dicséretet.

3. A következő kérdésemre félig már megkaptam a választ: van két elsős gyerek, aki szülői kérésre ismétli az első osztályt. Bizonyítványt, bizonyítvány pótlapot nem kap, csak igazgatói határozatot, illetve már nincs iskolalátogatási igazolás sem. Az értékelése akkor csak a törzslapon lesz ugye? A másik kérdésem, hogy milyen záradékot írok be a nevelőtestület határozatához? A záradékok között csak ilyet találtam: Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg. Valakitől ezt a mondatot kaptam: Szülői kérésre az első évfolyamot megismételheti. S a határozat számát is odaírja. Melyik a helyes?
- A második a jó. Én így írnám be. A sikeresen teljesített első évfolyamot szülői kérésre megismétli . Ugyanis a jogszabály a szülői kérésre történő évfolyam megismétlését sikeresen teljesített követelmények mellett engedélyezi.
Jogszabály: Nkt 57. § (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha – az e bekezdésben foglalt kivétellel – az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az egyéni előrehaladású nevelésben és oktatásban részt vevő tanuló esetében az előírt tanulmányi követelményeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott évfolyam végéig kell teljesíteni. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakiskolai nevelés-oktatásba való bekapcsolódás vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség.

4. A következő kérdésem az egyéni munkarendesekhez kapcsolódik. Eddig az volt a gyakorlat nálunk, hogy egy napon 3 írásbeli vizsgát tehetett a tanuló, s mellé még szóbeli is volt, aztán felhívták a figyelmemet, hogy egy nap csak 3 tantárgyból lehet vizsgázni. Írtad a múltkor, hogy a következő tanévben ezt fogják ellenőrizni. Szeretném szabályosan csinálni. Melyik a helyes?
Ha a tantárgyból szóbeli is és írásbeli vizsgát is kell tenni a tanulónak (pp szabályozása alapján) ,akkor egy napon a három tantárgyból lehet írásbelizni és szóbelizni is.
Jogszabály: 20/2012.EMMI 69. § (1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is megszervezhető.
70. § (1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.

Hogyan dokumentálom? - az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyv készül

5. A naplóba záradékként is be kell írni ugye, hogy tanulmányait a szülő kérésére egyéni munkarendben keretében folytatja? Nem elegendő csak a Tanügynél bepipálni a egyéni munkarendet a Krétában, meg mellé írni a dátumot, ugye?-
- A naplónak, a törzslapnak meg kell egyeznie ebben az esetben,tehát a naplóba is be kell írni ugyanazt a záradékot,mint ami bekerül a törzslapra - " A sikeresen teljesített első évfolyamot szülői kérésre megismétli"
Jogszabály: 20/2012.EMMI
101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót vezet.
(2) Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni.
(4) Az osztálynapló
a) haladási és mulasztási, valamint
b) értékelő
naplórészt tartalmaz.
(5) A haladási és mulasztási naplórész
a) a tanítási napok sorszámát és időpontját,
b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát,
c) a tanítási óra anyagát,
d) az órát megtartó pedagógus aláírását,
e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását,
f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását
tartalmazza heti és napi bontásban.
(6) Az értékelő naplórész
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,
c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait,
d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat
tartalmazza.

6. A bizonyítványba elég csak annyit írni, hogy Osztályozó vizsgát tett.? Dátumot kell írni, hogy mikor vizsgázott?
- A bizonyítványba csak akkor kell feltüntetni,hogy osztályozó vizsgát tett a tanuló,ha a tanulót a nevelőtestület küldi osztályozóvizsgára,ugyanis a bizonyítványnak tartalmaznia kell a nevelőtestületi határozatot. Nem kell dátumot írni. Egyéni munkarendes tanuló esetén nem kell beírni,hogy a tanuló osztályozóvizsgát tett.
Jogszabály: 20/2012.EMMI
96. § (1) A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani.
(2)A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola, többcélú köznevelési intézmény esetén a tagintézmény nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A bizonyítvány tartalmazza
a) a sorszámát,
b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát,
c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,
d) a tanuló törzslapjának számát,
e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát,
f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások számát,
g) a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – magatartásának értékelését,
h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését,
i) a szükséges záradékot,
j) a nevelőtestület határozatát,
k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát,
l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását.
(4) A nemzetiségi bizonyítvány a (3) bekezdésben felsorolt adatokat magyar és nemzetiségi nyelven is tartalmazza.
(5) A bizonyítványban záradék formájában fel kell tüntetni a művészeti alapvizsga és záróvizsga letételének tényét.

7. Azoknál a gyerekeknél, akik mentesítve vannak pl. a matematika tantárgyból az értékelés és minősítés alól, a záradék mellé oda kell kell írni az igazgatói határozat vagy a szakvélemény számát a bizonyítványba? Van rá záradék a 20/2012.EMMI-ben,amit ki lehet egészíteni az igazgatói határozat számával,ugyanis az igazgatónak a szakértői vélemény alapján határozatot kell hozni a tantárgyi értékelés és minősítés mentesítése alól.
20/2012.EMMI

6. Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól N., Tl., B.