30 nov 2021

Kieső tanítási órák pótlása

Submitted by aranyosine

Már napi szinten merül fel a kérdés,mert a covid jócskán megjelent az intézményekben is.

Az esetek többségében a gyakorlat az,hogy az OH rendkívüli szünetet rendel el egy-egy osztálynak , az EMMI a digitális oktatást kevés helyen engedélyezi. A rendkívüli szünet ideje alatt a tanórák nincsennek megtartva,amit pótolni kell (kerettantervi kötelező óraszámok teljesítése).
A pótlásra lehetőség van a szombati napok igénybevételével ( a fenntartó egyetértése mellett) , valamint ha nincs mód a tananyag teljes pótlására ,akkor a következő tanévben is feldolgozható az elmaradt tananyag (itt a pedagógusoknak a helyi tanterveket,tanmeneteket ehhez kell igazítani a következő tanévben).
A tanév meghosszabbítására véleményem szerint önhatalmúlag nincs lehetőség,hiszen a tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza az utolsó tanítási napot,ami június 15-e (szerintem ez csak engedéllyel módosítható).
A 0. órában vagy a délutáni órában történő tanórák pótlásával pedig az a gond, ha a heti kötelező tanórák száma mellé meg biktatjuk a 0.vagy délutáni tanórákba az elmaradt tanórák pótlását,akkor túllépi az iskola a tanulói terhelést,amire a jogszabály csak szombati nap beiktatásával ad lehetőséget,azt is a fenntartó egyetértésével. A 0 óra megtartásához ki kell kérni a szülők (iskolaszék,ha nincs,akkor a szülői szervezet) és a diákönkormányzat véleményét.

Jogszabályok:

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.
(4)A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő feldolgozásáról.

Nkt
30. § (1)201 Az iskolában a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. A tanítási időbeosztás a munkaszüneti napok miatti munkaidő-beosztásnak megfelelően változik, a tanítási év utolsó napját követően pedig legalább hatvan összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.
(2) Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható.
(3) A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.
(4) A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.
(5)202 Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges,
a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető,
b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal
rendkívüli szünetet rendel el.

20/2012.EMMI
16. § (1) Az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt - az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni.