1 dec 2021

Módosult eljárásrend a kötelező védőoltás felvételével kapcsolatban

Submitted by aranyosine

Módosult eljárásrend a kötelező védőoltás felvételével kapcsolatban az állami, önkormányzati köznevelési és szakképzési intézménynél foglalkoztatottakra vonatkozóan

Módosító jogszabály: 734/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A kihirdetését követő napon lép hatályba.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti állami és önkormányzati köznevelési intézménynél, és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél azt a foglalkoztatottat, aki a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik és a védőoltást nem vette fel, az egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. december 15. napjáig kell felvenni , ha nem találkozik rendszeresen ügyfelekkel 2022. január 31. napjáig kell felvenni, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni vagy ha a foglalkoztatott az oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül kell felvegye. A munkáltató felhívja a foglalkoztatott figyelmét arra, hogy a védőoltást a felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, annak felvételét a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató által meghatározott módon igazolni, vagy a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa által kiadott orvosi szakvéleményt bemutatni.

Ha a foglalkoztatott 2021. december 15. napjáig a védőoltást nem vette fel, a foglalkoztatott – kivétel aki 2022. január 3-a után igazolja, hogy a védőoltást a jogszabályban meghatározott módon felvette, vagy a jogszabályban meghatározott módon orvosi szakvéleményt mutat be, vagy akit különös méltánylást érdemlő esetben az emberi erőforrások minisztere a járványügyi és köznevelési szempontokra tekintettel, az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – mentesít a jogkövetkezmények alól – az intézmény dolgozói és tanulói egészségének és életének megóvása érdekében 2022. január 3. napjától
- fizetés nélküli szabadságon van, és
- a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény, valamint egyéb, a munkavégzéssel összefüggő intézmény területére egy, a saját költségére elvégeztetett, 72 óránál nem régebbi és az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – negatív eredményének igazolásával léphet be.

Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel 2021. december 15. napjáig, a munkáltató felhívja, hogy 2021. december 30. napjáig
- a védőoltást vegye fel, és
- annak felvételét a rendeletben meghatározott módon igazolja, vagy az orvosi szakvéleményt mutassa be.
A fizetés nélküli szabadság és a SARS-CoV-2 PCR teszt – negatív eredményének bemutatása alól mentesül az a foglalkoztatott, aki 2021. december 30. napjáig a védőoltás felvételét meghatározott módon igazolja, vagy az orvosi szakvéleményt bemutatja.

Ha a foglalkoztatott 2022. január 3. napjától igazolja a védőoltás felvételét, vagy orvosi szakvéleményt mutat be, ettől az időponttól a fizetés nélküli szabadság és SARS-CoV-2 PCR teszt – negatív eredményének bemutatása kötelezettség megszűnik.

A munkáltató a rendelet hatályba lépést követő napon elektronikus úton vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat a védőoltás felvételének kötelezettségéről, a védőoltás felvételének igazolásáról, valamint a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.

Különös méltánylást érdemlő esetben az emberi erőforrások minisztere a járványügyi és köznevelési szempontokra tekintettel – az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – a foglalkoztatottat mentesítheti jogkövetkezmények alól.

Önkormányzati fenntartású intézmény foglalkoztatottjai tekintetében csak abban az esetben kell alkalmazni a föntebbieket, ha a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, illetve a fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester döntött az e rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről.

A fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy év eltelte után ha a foglalkoztatott nem igazolja, hogy az oltást felvette, vagy nem mutatja be az orvosi szakvéleményt arról, hogy nem kaphat oltást egészségügyi ok miatt, a munkáltató a jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell szüntesse.

Ha az egy éven belüli fizetés nélküli szabadság ideje alatt a foglalkoztatott felveszi a védőoltást vagy bemutatja az orvosi szakvéleményt arról,hogy egészségügyi ok miatt nem veheti fel a védőoltást, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

Azok esetében,akik a rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének a határideje előtt , bár az intézményben foglalkoztatottak, de valamilyen okból kifolyólag nem dolgoznak még , pl. kismama,táppénzen van,stb, az újbóli munkába állásuk utáni 30 napon belül kötelesek a védőoltást, két dózisú esetében az első dózist felvenni.

Új jogviszony létesítése csak olyan személlyel történhet meg,akik be vannak már oltva. Két dózisú védőoltás esetén mindkét dózissal.