25 már 2015

Javaslat a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex rendszerszintű pedagógiai intézkedés

Submitted by aranyosine

Jogszabály pontos megfogalmazás: Nkt.4.§ (1) bekezdés 37.pontja

37. lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

Kik azok a tanulók,akiknél komplex rendszerszintű intézkedésre lehet szükség?

- Azok a tanulók,akiknek az átlageredménye hármas alatti.
Szeretném felhívni a figyelmet, itt nem minden hármas átlag alatti tanulóról van szó. A jogszabályi pont utolsó mondata második része így fogalmaz "és esetében rendszerszintű pedagógai intézkedések alkalmazása válik szükségessé" . Vagyis az iskolának kell eldöntenie,kik is azok a tanulók,akiknél intézkedni kell. Az a tanuló , akiknek a képessége olyan, hogy csak hármas átlag alatti teljesítményt tud produkálni nem kell intézkedni. Ők jelenleg még nem lemorzsolódók. Velük abban az esetben szükséges majd intézkedést hozni,ha a következő tanévben a mostani hármas alatti átlagától is 1,1 mértékű romlást mutatnak, vagyis a mostanihoz képest romlik az átlaguk.
Azoknál a tanulóknál viszont,akiknél az iskola érzékeli,hogy a tanuló többre lenne képes, mint a hármas átlag alatti eredmény , mindenképpen meg kell keresni azokat a gátló tényezőket,amelyek miatt a tanuló nem tud a képességének megfelelő eredményt produkálni.

- Azok a tanulók,akiknek a tavaly év végi átlagához képest várhatóan 1,1 mértékű átlageredmény romlás várható.
Tehát ha egy jó képességű tanuló átlageredménye romlik a jogszabálynak megfelelő mértékben ,mindenképpen fel kell deríteni az okokat és esetükben komplex intézkdest szükséges alkalmazni.

Milyen intézkedéseket hozhat az iskola (javaslat)?

1. Annak megállapítása, kik az érintett tanulók (osztályfőnökök, szaktanárok feladata).
2. Az eredményes tanulás akadályainak , a gátló tényezőknek a feltárása és kezelése:
2.1. Problémafeltárás: Teremtse meg az iskola annak lehetőségét, hogy a pedagógusok ( nem csak az osztályfőnök) alakítsanak ki olyan kétszemélyes helyzetet (lehetőleg minél többször,ahol beszélgetést kezdeményeznek a tanulóval, amelyből kiderülhet, mi az oka annak, hogy a tanuló képességei alatt teljesít vagy romlik a tanulmányi átlaga ( pl. betegség, családi problémák, szociális helyzet romlása, elhallgatott osztályon belüli bántalmazás /szóban vagy tettleg/ , hibás pedagógiai eszközök alkalmazása, mentális problémák stb.) Teremtsenek olyan bizalmi légkört a pedagógusok,hogy a tanulók megnyíljanak.Természetesen ez több alkalmat jelent.

2.2. A problémafeltárás után a lehetséges további intézkedések megtétele:.
- ha a probléma a gyermek családjában van, családvédelem,gyermekvédelem felé jelzés,
- ha szociális helyzet romlása az ok - jegyző,egyéb más támogatási rendszer stb.
- osztályon belüli bántalmazás - a megfelelő pedagógiai intézkedések meghozatala az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok és az intézmény vezetése részéről,
- hibás pedagógiai eszközök, módszerek,technikák alkalmazása pedagógusok esetében (motiváló értékelés, hatékony tanulásszervezés hiánya stb.) - ebben az esetben az intézményvezetés feladata - tanóra látogatása, szaktanácsadók igénybevétele a hatékony pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazására,
- ha a tanuló mentálisan mutat olyan tüneteket,amely gátolja őt a képességeinek megfelelő továbbhaladásban (pl. visszahúzódó,gátlásos, félénk, stb) - megfelelő szakember,pl. pszichológus bevonása vagy egyéb más szakember igénybevétele,
- mindenképpen szükséges - családlátogatás ezeknél a tanulóknál,
- a problémák feltárása mellett az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, tanórai differenciálásra is figyelni kell a pedagógusoknak.

A komplex pedagógiai intézkedést javaslom beépíteni a pp-be / pp nevelési rész - a pedagógus és az osztályfőnök feladatai/ , ezek a tanulók nem kerültek be a kiemelt figyelmet igénylő tanulók közé, a pedagógusok feladata a kiválasztott tanulókkal foglalkozni, az intézkedéseket végrehajtani.

Összeállította: Aranyosiné Bosodi Éva
tanügyigazgatási szakértő

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jelen állásfoglalásához/tájékoztatóhoz semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.