21 ápr 2015

Segédanyag- 20/2012.EMMI módosítása-MK.55.szám

Submitted by aranyosine

SEGÉDANYAG
(magyarázóval és lényegkiemeléssel kiegészítve, a külön nem jelzett §-ok már 21-től hatályosak)

Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent a MK.55.szám
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1b) és (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését (a szülő biztosítja-e a gyermek óvodai nevelésben való részvételét és a tankötelezettség teljesítését) , továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének (korábbi szabályozás: a jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvodának).

Magyarázó: A jegyző figyelemmel kell kísérje,hogy a szülő biztosítja-e a gyermek óvodai nevelésben való részvételét. Ha az nem történik meg a szülő részéről, akkor bejelentésre vagy hivatalból el kell rendelje az érintett gyermek óvodai nevelésben való részvételét.

(1c) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.
(korábbi szabályozás: a szülő, ha az óvodai beiratkozás napján kérte az elektronikus értesítést az óvodai felvételről vagy elutasításról ,akkor azon keresztül kellett értesíteni őt).
(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.”

(2) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kivétel: a 2015/2016.nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelés alóli mentesítés kérése.

(2a) Az a szülő, aki a 2015/2016. nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést kér, 2015. április 30-ig nyújtja be kérelmét települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének, aki öt napon belül továbbítja azt a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét a nem települési önkormányzati fenntartóhoz nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A jegyző, a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 2015/2016. nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Magyarázó: Ha a szülő kéri a 2015/2016-os nevelési év kezdő napjától kötelező óvodai részvétel alól a gyermeke felmentését, a felmentési kérelmet 2015.április 30-ig kell írásban benyújtsa - önkormányzati óvoda esetében a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének - de a jegyzőnek címezve azt . Az óvoda vezetője a szülő jegyzőnek címzett kérvényét öt napon belül továbbítja a település jegyzője felé.
Ha a szülő nem települési óvodába akarja beíratni a gyermekét (hanem pl. egyháziba ) ,akkor a kérvényt a nem települési óvoda fenntartójának (pl. ha egyházi óvoda, akkor az egyházi óvoda fenntartójának) és a kérvény másolatát a település jegyzőjének is el kell küldje.
A jegyző, a fenntartó, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 2015/2016. nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Ez az eljárásrend csak 2015.augusztus 31-ig él, 2015.szeptember 1-től a 2.§-ban található eljárásrendet kell alkalmazni.

(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint 2015. április 30-ig, illetve a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Magyarázó: Itt azokról a gyerekekről van szó,akiket a szülő már beíratott az óvodába. Az ő esetükben is lehetőség van arra,hogy a szülő kérje a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést. Az eljárásrend itt is ugyanaz,mint a (2a) bekezdésben, a határidő április 30.,de lehet nevelési év közben is. Itt is figyelni kell a gyermek és családja körülményeit, a jegyző ,fenntartó mentesíthet az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.

(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.”
(3) Az R. 20. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdésekkel egészül ki:
„(6a) A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított nyolc napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati fenntartású óvoda fenntartója arról döntött, hogy felmenti a gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alól.
(6b) A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában hozott határozatáról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.”

2. § Az R. 20. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
EZ A MÓDOSÍTÁS 2015. SZEPTEMBER 1-től LÉP HATÁLYBA A FENTEBBI SZABÁLYOZÁS HELYETT

„(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam (a tárgyév április 20-a és május 20-a között ) kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Magyarázó: 2015.szeptember 1-től a 20/2012.EMMI 20.§-a újból változik, a fentebbi 2.§ szövege szerint, és a későbbiekben ez alapján kell a szülő által kért mentesítést lebonyolítani.

3. § Az R. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.”

4. § Az R. 49. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a tanuló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján krízisközpontban kerül elhelyezésre, az elhelyezés időtartamára a krízisközpont székhelyén lévő, ennek hiányában a székhelyhez legközelebbi településen lévő a tanuló tanulmányai folytatásához megfelelő típusú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó intézmény) – a krízisközponti elhelyezést koordináló intézet kezdeményezése alapján – a tanulóval a krízisközponti elhelyezés időtartamára ideiglenes vendégtanulói jogviszonyt létesít. A krízisközpontban történő elhelyezés tényéről a krízisközponti elhelyezést koordináló intézet haladéktalanul tájékoztatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az ideiglenes vendégtanulói jogviszony létesítésekor az (5) és (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Az ideiglenes vendégtanulói jogviszony megszüntetésének időpontjában a megszűnt jogviszony tényéről és időtartamáról, továbbá a tanuló tanulmányi eredményéről, igazolt és igazolatlan hiányzásáról a fogadó intézmény igazolást állít ki.”

Az értelmezéshez kiegészítés: A 20/2012.EMMI 49.§ (5) Ha a tanulói jogviszony megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az iskola nyilvántartásából törölni kell.
(6) Megszűnik a vendégtanulói jogviszony, ha azt a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola igazgatója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője kérelmére megszünteti. Az iskola igazgatója megszüntetheti a vendégtanulói jogviszonyt akkor is, ha a tanuló a foglalkozásokról igazolatlanul legalább tíz alkalommal távol maradt, vagy a tanuló a vendégtanulói jogviszonyból eredő kötelezettségeit nem teljesítette. A vendégtanulói jogviszonyt létesítő intézmény vezetője a jogerőre emelkedett döntésről értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt és a tanulóval tanulói jogviszonyban álló iskola igazgatóját.

5. § Az R. 51. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha)
„e) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2a) bekezdése szerinti igazolással igazolja.”

Magyarázó: az igazolást a krízisközpontban eltöltött idő alatt a tanulót vendégtanulóként fogadó intézmény adja ki,tehát nem számít igazolatlan hiányzásnak az az idő.

6. § Az R. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1) Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat az igazgató megkeresésétől számított tizenöt napon belül köteles megküldeni a véleményét. (1a) Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő tanuló esetén az iskola igazgatója a tanuló nevelésbe vétele ügyében eljárni illetékes gyámhatóság véleményének beszerzése iránt intézkedik. Ha a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének engedélyezését nem a gyermekvédelmi gyám kérte, az iskola igazgatója a kérelem benyújtásától számított öt napon belül kikéri a tanuló gyermekvédelmi gyámjának véleményét. A gyermekvédelmi gyám véleményét tizenöt napon belül köteles megküldeni.”

Magyarázó: Nincs mérlegelési joga az igazgatónak. Minden magántanulói kérelem esetében az igazgatónak a kérelem benyújtását követő öt napon belül fel kell venni az illetékes gyámhatósággal és a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot és a véleményüket kell kérnie.

7. § Az R. 134. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„134. § (1) Hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét vagy kilenc – évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás abban a nevelési-oktatási intézményben, többcélú intézmény esetén a hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelést-oktatást folytató intézményegységben hirdethető meg, amelyik esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a nevelés-oktatás az oktatásért felelős miniszter által az ilyen típusú intézményekre 2012. szeptember 1-je után kiadott vagy jóváhagyott kerettanterv alapján kerül megszervezésre,
b) az országos pedagógiai mérések központilag feldolgozott országos, és intézményi adatai alapján az érintett nevelési-oktatási intézményben, az adott telephelyen, az adott képzési típusban a legutóbbi három tanév adatai alapján, a matematika és a szövegértés átlageredmény a tizedik évfolyamon mindhárom tanév esetében a telephelyi összefoglaló jelentés szerint szignifikánsan meghaladja a tizedik évfolyamra számított országos átlagot,
c) a gimnázium fenntartója a többcélú köznevelési intézménye keretében működő kollégiumában, vagy önálló, vagy más köznevelési intézmény részeként működő kollégiumban ilyen igény esetén meg tudja szervezni valamennyi, a gimnáziummal tanulói jogviszonyban álló, és annak székhelyétől számítva huszonöt kilométernél távolabbi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanulójának a kollégiumi elhelyezését,
d) az e § szerinti gimnáziumi nevelés-oktatásra jelentkezők száma minden meghirdetett tanulmányi területre vonatkozóan minden tanévben legalább húsz százalékkal meghaladja az Nkt.-ben az intézménytípusra meghatározott minimális osztálylétszámot,
e) a gimnáziumi nevelés-oktatásban a pedagógus-munkaköröket a tantárgynak megfelelő mesterfokozatú pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezők töltik be, ide nem értve az adott iskolában az idegen nyelv, testnevelés és a művészeti műveltségi terület tantárgyainak oktatásában alkalmazott pedagógusokat, és
f) az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanító pedagógusoknak is legalább a fele a tantárgy tanítására jogosító, a tantárgynak megfelelő mesterfokozatú pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.
(2) Fenntartóváltás esetén az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt csak a fenntartóváltást követő évtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.”

ÚJ:" az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanító pedagógusoknak is legalább a fele a tantárgy tanítására jogosító, a tantárgynak megfelelő mesterfokozatú pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik."

8. § Az R. 52. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. A fejlesztő nevelés-oktatás”

9. § Az R. 57. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„57. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja, módszerei, területei és lefolytatásának általános szabályai

145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

(2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére.

(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.

(4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

Magyarázó: A szabályozás összhangba került a már megjelent intézményi önértékelési kézikönyvben foglaltakkal.

146. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:
a) a pedagógus ellenőrzése,
b) az intézményvezető ellenőrzése,
c) az intézményellenőrzés.

(2) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az ellenőrzött pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere – ha a pedagógus munkakörének részét képezi – a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése.

(3) A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi területeit vizsgálja:
a) pedagógiai módszertani felkészültség,
b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
c) a tanulás támogatása,
d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

(4) A pedagógiai szakszolgálati intézményben a szakértői bizottság és korai fejlesztés területen foglalkoztatottak vonatkozásában az értékelési elemek, kompetenciák a (3) bekezdés e) pontja kivételével kerülnek figyelembe vételre.

(5) Az intézményvezető ellenőrzése a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetőjére, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetőjére (a továbbiakban együtt: intézményvezető) terjed ki. Az ellenőrzés célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, valamint az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. Módszere az interjúkészítés és a dokumentumelemzés, valamint az Nkt. 69. § (4) bekezdése által előírt és egyéb, az intézmény feladatellátásával összefüggő kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés intézményvezetőre vonatkozó dokumentumainak elemzése.

(6) Az intézményvezető ellenőrzésére legkorábban az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor.

(7) Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki:
a) az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása,
b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása,
c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,
e) a vezetői kompetenciák fejlesztése.

(8) Az intézményellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a köznevelési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat. Módszere az interjúkészítés és dokumentumelemzés, a pedagógiai munkához szükséges infrastruktúra megfigyeléssel történő vizsgálata, valamint az intézmény feladatellátásával kapcsolatos kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés eredményeinek elemzése.

(9) Intézményellenőrzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető ellenőrzésére is.

(10) Az intézményellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:
a) pedagógiai folyamatok,
b) személyiség- és közösségfejlesztés,
c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,
d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
e) az intézmény külső kapcsolatai,
f) a pedagógiai működés feltételei, valamint
g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.

147. § (1) A hivatal minden év július 20-ig a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv) készít megyei bontásban. A hivatal az ellenőrzési tervet úgy állítja össze, hogy az ellenőrzés ötévente egy alkalommal minden intézmény minden pedagógusára kiterjedjen. A hivatal július 31-ig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket.

(2) A munkáltató, az intézményvezető köteles az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Az ellenőrzés által érintett időt az ellenőrzött személy tekintetében munkaidőként kell figyelembe venni.

(3) A hivatal az intézménytípus és az ellenőrzés helyszínének figyelembevételével választja ki az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket.

(4) A hivatal a kiválasztásról, valamint az ellenőrzési tervben foglalt szervezési szabályokról július 31-ig az informatikai támogató rendszer útján értesíti a kiválasztott szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények vezetőit.

(5) Az intézményvezető szeptember 1-jéig a kiválasztott szakértők tekintetében, az informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amelyen a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.

(6) A hivatal november 30-ig kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit.

(7) Az ellenőrzésben érintett pedagógus, szakértő, valamint az érintett intézmény vezetője
haladéktalanul köteles értesíteni a hivatalt minden olyan körülményről, amely az ellenőrzés lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti. Az időpontot és a szakértők kijelölését az érintettek kezdeményezésére a hivatal módosíthatja, amelyről haladéktalanul értesíti az érintetteket. Ha a pedagógus, az intézményvezető neki fel nem róható okból nem tud részt venni a rá vonatkozó ellenőrzésben, a hivatal új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak, az intézményvezetőnek fel nem róható ok minden olyan, a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus, az intézményvezető szándékos vagy gondatlan magatartására.

(8) Az ellenőrzést vezető szakértő a látogatást követő szakértői egyeztetésnek megfelelően elkészíti az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumot, és azt az ellenőrzést követő tizenöt napon belül rögzíti az informatikai támogató rendszerben.

(9) Az ellenőrzésben érintett személy, az intézményellenőrzés esetén az intézményvezető számára az ellenőrzés eredménye a (8) bekezdésben meghatározott időponttól az informatikai támogató rendszer útján elérhető válik.

(10) Az ellenőrzés (8) bekezdés szerinti összegző szakértői dokumentumának rögzítését követő tizenöt napon belül az ellenőrzésben érintett személy, továbbá intézményellenőrzés esetén az intézmény vezetője a nevelőtestülettel egyeztetve értékelőlapot tölthet ki a szakértőkről a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. A hivatal az értékelőlapot a szakértői tevékenység egységes értékelési szempontjai alapján állítja össze. A hivatal a szakértőről készült értékelőlapok tartalmáról minden év november 30-ig összesítő kimutatást készít, amelyet az informatikai támogató rendszerben elérhetővé tesz a szakértő számára.”

Változás: a szakértők értékelése előtt már a pedagógusok és a vezető olvashatja a véleményt és azután értékelik 15 napon belül a szakértők munkáját (korábban nem).

10. § Az R. 147. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal felveszi a kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével és egyeztetik az ellenőrzés ütemezésével és tartalmával kapcsolatos részleteket.” Hatályba lép: 2015.június 15-től

11. § Az R. 58. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. A pedagógus, a köznevelési intézmény vezetője és a köznevelési intézmény ellenőrzésének sajátos szabályai”

12. § Az R. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„148. § (1) Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióját a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha az ellenőrzés kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig módosíthatja portfólióját.

ÚJ: A pedagógusnak az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-ig portfóliót kell feltöltenie a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. FONTOS: Ez csak 2015-ben lesz így ,majd változik, több dokumentumot is fel kell tölteni!

(2) A pedagógust egyidejűleg két szakértő látogatja meg. Ha a pedagógus munkakörének részét képezi tanítási óra, foglalkozás megtartása, a szakértők egy nap alatt a pedagógus két tanítási óráját, foglalkozását látogatják meg.”

13. § Az R. 148. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Hatályba lép: 2016.január 1-től
„(1) Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióból
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását,
c) a szakmai életút értékelését a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha az ellenőrzés kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig módosíthatja a feltöltött dokumentumokat.” Hatályba lép: 2016.január 1-től

14. § Az R. 149. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„149. § (1) Intézményvezető ellenőrzése esetén az érintett intézményvezető legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe a vezetői tevékenységet bemutató alábbi dokumentumokat:
a) a vezetői pályázatát, vagy annak hiányában vezetői programját,
b) az intézmény pedagógiai programját,
c) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, valamint
d) az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

Új: Az intézményvezetőnek fel kell töltenie az ellenőrzési terv elkészítése évének nov.30-ig a bekezdésben felsorolt dokumentumokat.

(2) Az intézményvezetőt egyidejűleg két szakértő látogatja meg.”

15. § Az R. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„150. § (1) A köznevelési intézmény ellenőrzése esetén az érintett intézmény vezetője legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe
a) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját,
b) a legutóbbi továbbképzési programot és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási terveket, valamint
c) az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit bemutató dokumentumokat.
(2) A köznevelési intézményt egyidejűleg az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók és az intézmény által ellátott feladatok számától függően legalább három, legfeljebb öt szakértő látogatja meg.

Új: Az intézményellenőrzéskor fel kell töltenie az ellenőrzési terv elkészítése évének nov.30-ig a bekezdésben felsorolt dokumentumokat.

(3) Az intézményvezető az intézményellenőrzés lezárását követő negyvenöt napon belül, az összegző szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intézkedési tervet a nevelőtestület az intézményellenőrzés összegző szakértői dokumentumának 147. § (8) bekezdése szerinti rögzítésétől számított hatvan napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési tervet az érintett intézmény vezetője a jóváhagyást követően haladéktalanul feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára.”

16. § Az R. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. § A hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és összegző szakértői dokumentumok ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, és a hivatal, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények és az érintett fenntartók számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét.”

17. § Az R. 152. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatal minden év július 31-éig jelentést készít az oktatásért felelős miniszter részére, amelyben javaslatot tehet az ellenőrzési eszközök módosítására.”

18. § Az R. 153. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„153. § Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben olyan köznevelési szakértő vehet részt, aki
a) pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen szerepel az Országos szakértői névjegyzékben, valamint
b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakmai ismereteket a hivatal által szervezett hatvanórás továbbképzés keretében elsajátította.”

Magyarázó: Kikerült az Nkt.82.§ (1)-(3) bekezdése,amely biztosítja azt,hogy olyan köznevelési szakértő is részt vehet pedagógiai-szakmai ellenőrzésben,akit nem alkalmaznak pedagógus munkakörben,de részt vesz a hivatal által szervezett szakmai ismeretet biztosító hatvanórás képzésen és pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen szerepel az Országos szakértői névjegyzékben.

19. § Az R. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„154. § (1) A pedagógus ellenőrzésében az érintett pedagógussal azonos munkakörben és intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt.

(2) Az intézményvezető ellenőrzésében az érintett intézményvezetővel azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt. Az intézményvezető vezetői ellenőrzésében részt vevő szakértők közül legalább az egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.

(3) Az intézményellenőrzést az adott intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértő végzi. Ha az intézményvezető ellenőrzésére a 146. § (9) bekezdése alapján kerül sor, a szakértők közül legalább egynek intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.”

20. § Az R. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„155. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértőt a hivatal jelöli ki. Nem jelölhető ki a szakértő az ellenőrzésre abba az intézménybe, ahol őt vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazzák, továbbá olyan intézménybe, ahol az ellenőrzést megelőző két évben őt vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazták.

(2) Az alternatív nevelés-oktatást folytató intézmény intézmény ellenőrzésébe be kell vonni az adott alternatív nevelési-oktatási módszer területén legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértőt.

(3) Ha az egyházi intézményfenntartó az oktatásért felelős miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor az általa fenntartott intézményekben az ellenőrzéseket végző szakértőket az egyházi intézményfenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény javaslatára a hivatal kéri fel és jelöli ki.

(4) A felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló nevelési-oktatási intézmények, valamint ezek intézményvezetőinek ellenőrzésébe be kell vonni gyakorló nevelési-oktatási intézményben töltött ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértőt.

(5) A hivatal az Nkt. 86. § (3) bekezdésében foglalt esetben megkeresi az érintett nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben.

(6) Ha a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő szakértő nem áll rendelkezésre, a hivatal más a nevelési módszer területén jártas szakértőt, ilyen személy hiányában a nevelési módszer nemzetközileg vagy országosan elismert képviselőjét is felkérheti.”

21. § Az R. 179. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A fenntartó a működés megkezdése előtt köteles beszerezni a bölcsőde szakmai, módszertani feladatainak az ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: módszertani intézmény) szakmai véleményét annak eldöntéséhez, hogy az egységes óvoda-bölcsőde rendelkezik-e a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges, e §-ban meghatározott feltételekkel. A fenntartó jóváhagyásához az egységes óvoda-bölcsőde megküldi a módszertani intézmény által véleményezett pedagógiai programját, házirendjét, SZMSZ-ét. A fenntartó az egységes óvoda-bölcsőde működésének megkezdéséről értesíti a módszertani intézményt.
(7) A fenntartó az egységes óvoda-bölcsődében tervezett ellenőrzés időpontjáról értesíti a módszertani intézményt, és felkéri az ellenőrzésben való részvételre. A módszertani intézmény a három év alatti gyermekek nevelésgondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrizheti.
(8) Az egységes óvoda-bölcsőde együttműködik a módszertani intézménnyel. Az együttműködés kérdéseit az egységes óvoda-bölcsőde SZMSZ-ében kell meghatározni.”

22. § Az R. 182/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.”

Magyarázó: Vagyis ha a szülő nem akarja a választását módosítani, az iskolának nem kell őt kérnie nyilatkozat tételre.

23. § Az R. 193. §-a a következő (21)–(25) bekezdésekkel egészül ki:
„(21) A 145. § (2)–(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.

(22) A 2015. évben a 145. § (4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés csak az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettekre vonatkozó intézményi elvárás-rendszert és a kérdőíves felmérések eredményét tartalmazza.

(23) A hivatal a 2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe olyan pedagógust vesz fel, aki a 2014. évben feltöltötte a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióját a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

(24) A hivatal a 2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az ellenőrzésben részt vevő szakértők és a vezető szakértő kijelölését 2015. április 30-áig végzi el.

(25) A 2015. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintett intézményvezető a 149. § (1) bekezdése szerinti, az intézmény ellenőrzésben érintett intézmény vezetője a 150. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokat az ellenőrzés kijelölt időpontját megelőző tizenötödik napig tölti fel a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.”

Magyarázó: A dokumentumok felsorolása már fentebb megtalálható.

24. § Az R.
a) 51. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „mulasztás mértéke” szövegrész helyébe a „mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen”,
b) 51. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a „Ha a tanulónak” szövegrész helyébe a „Ha a tanulónak – az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével –”,
c) 80. § (5) bekezdésében a „pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet” szövegrész helyébe az „a hivatal, szakértő, más pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény vagy szakmai szervezet”,
d) 133. § (1) bekezdésében a „civil, illetve nonprofit szervezetnél” szövegrész helyébe a „civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél”,
e) 171. § (5) bekezdésében a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.)” szövegrész helyébe a „Gyvt.”,
f) 179. § (1) bekezdés b) pontjában a „bölcsődei gondozót vagy szakgondozót” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelőt”,
g) 179. § (2) bekezdésében a „bölcsődei gondozó vagy szakgondozó” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelő”,
h) 179. § (3) bekezdés b) pontjában a „bölcsődei gondozói, bölcsődei szakgondozói” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelői”
szöveg lép.
25. § Hatályát veszti az R.
a) 7. § (1) bekezdés b) pont bl) pontja,
b) 50. § (1) bekezdése, Hatályba lép: 2015.szeptember 1-től
c) 156. §-a.
26. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 10. § 2015. június 15-én lép hatályba.
(3) A 2. § és a 25. § b) pontja 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 13. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

A kiegészítést végezte:

Aranyosiné Borsodi Éva
tanügyigazgatási szakértő

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jelen állásfoglalásához/tájékoztatóhoz semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.