6 jún 2017

Továbbképzési ciklus számítása

Submitted by aranyosine

A továbbképzési ciklus számításakor ezekre kell figyelni:

A jogszabály 1998.január elsejétől lett hatályos és az 1998.szeptember 1-jén kezdődő tanévtől kellett alkalmazni. Vagyis az öregeknek,akiknek akkor már hét évtől több munkaviszonya,közalkalmazotti jogviszonya volt , akkortól kellett elkezdeni számolni az első 7 évet.

A frissen diplomát szerzett fiatal kollégák a diplomaszerzés utáni első hét évben mentességet kapnak a továbbképzési kötelezettség alól,majd ennek eltelte után kezdődik az első hétéves továbbképzési ciklusuk.

Azok a pedagógusok,akik szakvizsgát szereztek, a szakvizsga letétele utáni hét évben mentességet kapnak a továbbképzési kötelezettség alól.

Az 55.életévet betöltött pedagógus mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. Annak az évnek az aug.31.napjáig vehet részt továbbképzésen amelyben betöltötte az 55.életévét (utáni is részt vehet,csak mér nem kötelező).

Jogsz.:

Nkt.

62.§ (2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

(4)270 A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal látja el.

277/1997.Korm.rend.

4.§
(2)12 A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).

(3)13 Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.

(4)14 A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához (a továbbiakban: vezetőképzés).

(5)15 A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.