22 júl 2020

ÖSZTÖNZÉSI KERESETKIEGÉSZÍTÉS

Submitted by aranyosine

ÖSZTÖNZÉSI KERESETKIEGÉSZÍTÉS - Iskolai intézményvezetőkre vonatkozik!!!

326/2013.Korm.rend.
27/A. § (1) Az iskola intézményvezetőjét a munkáltató
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében foglalt országos mérések eredményei,
b) az idegen nyelvi és kompetenciamérések eredményei,
c) az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, lemorzsolódó tanulók számának alakulása,
d) tanulmányi versenyeken elért eredmények,
e) a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában vagy a sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóval való együttnevelésének támogatásában betöltött szerepvállalása, eredményessége,
f) az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés során tett intézményfejlesztési javaslatok megvalósulása,
g) a fenntartó által meghatározott egyéb szempontok figyelembevételével, mérlegelés alapján egy tanévre, nevelési évre vagy naptári évre szóló, havi rendszerességgel fizetett ösztönzési keresetkiegészítésben részesítheti.
(2) Az ösztönzési keresetkiegészítés mértéke havonta legfeljebb a vetítési alappal azonos összeg.

Megjegyzés: a vetítési alapot a mindenkori költségvetési tv határozza meg, ami 101 500 Ft
2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 63. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.