28 feb 2019

2020. évi pedagógusminősítési keretszámokról-az OH honlapjáról ( a címre kattintva olvasható a teljes cikk)

Submitted by aranyosine

Tovább: - Tájékoztatás a 2020. évi pedagógusminősítési keretszámokról- Az OH honlapjáról

Kötelező a jövő tanévben,nevelési évben a minősítő vizsgán való részvétel:
- Annak a Gyakornoknak,akinek a 2019/2020.tanévben a kettő év gyakornoki ideje lejár.
- Annak,akinek a korábbi minősítése sikertelen lett és 2019/2020.tanévben már az újabb két év gyakornoki idő lejár, vagy az ismételt minősítő vizsga is sikertelen lett és az új munkahelyen a két év gyakornoki idő lejár.

Jogszabály: 326/2013.Korm.rend.
2. § (1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező.
(2) A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésének megfelelő mértékben, de legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.
(3 Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára – kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett – hat hónap gyakornoki időt kell kikötni.
(4) Ha a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítő vizsgát tett pedagógus létesít újabb foglalkoztatási jogviszonyt, számára két év gyakornoki időt kell kikötni.
(5) Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni.
(6) A gyakornok
a) az (1)–(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy
b)ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban
tesz minősítő vizsgát.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres letételének időpontjáig tart.
(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
(9) A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A meghosszabbított gyakornoki időre az (1)–(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg.
(10) Ha a (9) bekezdés szerint megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és a pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az (1)–(9) bekezdésben, valamint az Nkt. 64. § (8) bekezdésében foglaltakat ismételten alkalmazni kell.
(11) A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a gyakornokot a minősítő vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja – különösen a foglalkoztatási jogviszony szünetelése miatt – módosul, erről a gyakornokot írásban tájékoztatni kell.

Nem kötelező minősítési eljáráson részt vennie,de van rá lehetősége:
- Most mindenki jelentkezhet a jövő évi Pedagógus II. fokozatra vonatkozó minősítési eljárásra,akinek a Pedagógus I fokozatba sorolása után már legalább hat év szakmai gyakorlata meglesz szeptemberben.
Gyakorlatban : Ez mind azokra a kollégákra vonatkozik,akik 2013.szeptember 1-től kerültek Pedagógus I. fokozatba besorolva. Ez még nem kötelező minősítési eljárás,majd akkor lesz kötelező,ha a Pedagógus I.fokozatba sorolástól számított 9 év szakmai gyakorlatot szerzett a pedagógus,vagyis 2022-ben lesz kötelező átesni ezen mindenkinek már.

- Ha valamelyik intézményben dolgozik olyan pedagógus,akinek korábban szolgálati jogviszonya volt amelyben legalább 8 év szakmai gyakorlatot szerzett és a szolgálati jogviszonya megszűnte után pedagógus munkakörben helyezkedett el,akkor őt a közalkalmazotti jogviszony,munkaviszony létesítése során Pedagógus I. fokozatba kellett besorolni. Mivel náluk mellőzni kell az általános szabályozást ,ezért ha akarnak,akkor ők is jelentkezhetnek most minősítési eljárásra.

326/2013.Korm.rend.

3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus e besorolását követően legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.
(2)
(3) A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a minősítési eljárás sikertelen volt. A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban – a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított – két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor.
(4) Ha a megismételt minősítési eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított két év elteltével újabb minősítési eljárásban kell részt vennie. Az újabb minősítési eljárás során – a minősítés eredményétől függően – az Nkt. 64. § (8) bekezdését kell alkalmazni.
(5) A sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni.
3/A. §12 Ha az Nkt. 36. § (1) bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási intézményben szolgálati viszony keretében pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak a szolgálati viszonya megszűnik és legalább nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint ezt követően pedagógus munkakörre közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesít, a pedagógust Pedagógus I. fokozatba kell besorolni és biztosítani kell számára – a Pedagógus II. fokozathoz előírt várakozási idő követelményének mellőzésével – a Pedagógus II. fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban való részvételt.

A többi jelentkezési (Mesterpedagógus) lehetőség úgy gondolom,már egyértelmű .