18 szep 2023

Lemondó nyilatkozat aláírása,átadása után lehet-e majd köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt létesíteni

Submitted by aranyosine

Ha szeptember 29-ig a munkavállaló a nyilatkozatot leadja az intézményvezetőnek, mert januártól ő nem akar köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülni, akkor neki november 30-val megszűnik a jogviszonya. November 1-től dolgoznia sem kell és a 2023. november 1. napján érvényes kinevezése szerinti, őt megillető bérének alapulvételével számított végkielégítést kap (távolléti díjat az én véleményem szerint nem) ,ha a Púétv szerint arra jogosult.
Dolgozhat köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban is később ,csak ha a lentebb bemásolt jogszabály szerint meghatározott időn belül létesít jogviszonyt újból,akkor a végkielégítést egy bizonyos részét vissza kell fizesse.

Viszont ha 2024.január 1-je előtt valakinek a jogviszonya - a Kjt hatálya alá tartozók esetében rendkívüli felmentéssel, az Mt hatálya alá tartozók esetében azonnali hatállyal - szűnt meg (tehát nem a dolgozó szüntette meg a jogviszonyát,hanem az intézmény igazgatója szüntette meg a dolgozó jogviszonyát) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló továbbfoglalkoztatását nem kérheti a bíróságtól, ha a dolgozó azt munkaügyi bíróság elé viszi.

Jogszabály:
Púétv
158.§ Az (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett, ha a jogviszonyváltást a 157. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján nem fogadta el, jogviszonya a törvény erejénél fogva 2023. november 30. napjával megszűnik, azzal, hogy a felmentési idő illeti meg, amely 2023. november 1-jétől 2023. november 30-ig tart, amely alatt az érintettet a munkavégzési kötelezettsége alól fel kell menteni és a 2023. november 1. napján érvényes kinevezése szerinti, őt megillető illetményének alapulvételével a (8) bekezdésben meghatározott mérték szerinti végkielégítésre jogosult. Az érintett foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti érintettet 2024. január 15-ig a jogviszony átalakulásáról tájékoztatni kell és részére az Mt. szerinti munkaszerződését el kell készíteni. A 157. § szerinti tájékoztatástól a munkáltató a munkaszerződésben kizárólag az érintett javára térhet el. Ha a 157. § (6) bekezdése szerinti jogviszonyváltásra vonatkozó nyilatkozata szerint jogviszonyát az Mt. szerint nem kívánja fenntartani, akkor a jogviszonya a törvény erejénél fogva 2023. november 30-án megszűnik azzal, hogy a felmondási idő illeti meg, amely 2023. november 1-jétől és 2023. november 30-ig tart, amely alatt az érintettet a munkavégzési kötelezettsége alól fel kell menteni és a 2023. november 1. napján érvényes kinevezése szerinti, őt megillető bérének alapulvételével a (8) bekezdésben meghatározott mérték szerinti végkielégítésre jogosult. Az érintett foglalkoztatási jogviszonyára az Mt. szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetben,
a) ha az érintett kevesebb mint 20 év figyelembe vehető jogosító idővel rendelkezik, 1 havi,
b) ha az érintett legalább 20 év, de 30 évnél kevesebb figyelembe vehető jogosító idővel rendelkezik, 2 havi,
c) ha az érintett legalább 30 év figyelembe vehető jogosító idővel rendelkezik, 3 havi
végkielégítésre jogosult.

(9) Ha a (6) vagy (7) bekezdésben meghatározott esetekben az érintett a jogviszonya megszűnésének időpontjától számított
a) 30 napon belül új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt, vagy a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyt létesít, akkor végkielégítésre nem jogosult,
b) 31. és 60. nap közötti időszakban új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt, vagy a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyt létesít, legfeljebb egyhavi végkielégítésre jogosult,
c) 61. és 90. nap közötti időszakban új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt, vagy a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyt létesít, legfeljebb kéthavi végkielégítésre jogosult azzal, hogy a számára a (8) bekezdés szerint kifizetett végkielégítés összegének az a)–c) pont szerinti mértéken felüli összegét köteles visszafizetni volt munkáltatója részére.

64. § [A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony munkáltató részéről történő jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei]
(1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt jogellenesen szüntette meg, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló abban az esetben kérheti az eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatását, ha

a) a megszüntetés a joggal való visszaélés tilalmába, illetve az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött,
b) a megszüntetés az 51. §-ban meghatározott felmentési védelembe ütközött,
c) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselő, illetve a munkavédelmi képviselőnek (munkavédelmi bizottság tagjainak) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyát a 147. § (1) bekezdésébe, vagy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 76. § (3) bekezdésébe ütköző módon szüntette meg,
d) az elbocsátás fegyelmi büntetés esetén a fegyelmi felelősség nem áll fenn vagy a büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával, vagy
e) a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, vagy az erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

(2) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony jogellenes megszüntetése esetén, ha a jogviszonyt a munkáltató rendkívüli felmentéssel szüntette meg, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló továbbfoglalkoztatását nem kérheti.

(3) A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatását, ha az a munkáltatótól nem várható el.

(4) A munkáltató köteles megtéríteni az általa a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt.

(5) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló huszonnégy havi távolléti díjának összegét.

(6) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően jogosult a végkielégítés összegére, ha köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya

a) jogellenesen nem felmentéssel szűnt meg, vagy

b) nem megfelelő munkavégzésre jogellenesen alapított felmentése miatt szűnt meg és végkielégítésben nem részesült.

(7) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló az (1)–(3) bekezdésben foglaltak helyett követelheti a felmentés esetén irányadó felmentési időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget.
Végkielégítést kap (távolléti díjat az én véleményem szerint nem) ,ha a Púétv szerint arra jogosult.
Visszamehet dolgozni is,csak akkor a jogszabály szerint meghatározott végkielégítést vagy annak egy részét vissza kell fizesse. Lentebb olvasható a jogszabályban ennek módja.

2024.január 1-je előtt valakinek a jogviszonya a Kjt hatálya aláő tartozók esetében rendkívüli felmentéssel, az Mt hatálya alá tartozók esetében azonnali hatállyal szűnt meg (tehát nem a dolgozó szüntette meg a jogviszonyát,hanem az iskola igazgatója a dolgozó jogviszonyát) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló továbbfoglalkoztatását nem kérheti a bíróságtól.

--