5 okt 2023

Felmerült kérdés: jubileumi jutalom,köznevelési foglalkoztatotti jutalom

Submitted by aranyosine

A következő lenne a kérdésem:
a lent leírtak szerint, akkor most továbbra is csak a közalkalmazotti éveket kell beleszámítani, vagy a sima munkaviszonyban töltött időszakot is ( nem óvodai munkahely) ?
A jubileumi jutalom esetében a számítás alapját a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő határozta meg. A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra történő jogosultság kiszámíthatósága érdekében a törvény 105. § (6) bekezdése elrendeli, hogy a szakmai gyakorlat számítására vonatkozó jogszabályt Kormányrendeletben kell megállapítani, és ennek során szakmai gyakorlatnak kell tekinteni az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban töltött időt, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál töltött időt. A 105. § (7) bekezdése azt is elrendeli, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultság szempontjából a szakmai gyakorlatnak a munkavégzési kötelezettséggel nem járó szünetelési időszaka is jogosító időnek tekintendő.

Válasz:
Januártól olyan intézményekre is vonatkozik a szabályozás (Púétv, 401/2023.Korm.rend) , mint pl. az egyházi,magán,stb intézmények. Az ott dolgozó pedagógus és NOKS december 31-ig az Mt hatálya alá tartozik - és mivel az Mt hatálya alá tartozó köznevelési intézményben dolgozó pedagógusokra és NOKS-ra is vonatkozik az új életpálya szabályozása január 1-től - így a jelenleg Mt hatálya alá tartozó pedagógus ,NOKS korábbi szakmai gyakorlati éveit is figyelembe kell venni január 1-től a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultság számítása során.

December 31-ig jubileumi jutalomra való jogosultság számítása során jogszabály szerint csak a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni az önkormányzati, állami,nemzetiségi köznevelési intézményekben, az Mt hatálya alá tartozó pedagógusoknak ,NOKS-nak hivatalosan az nem jár.

Példa :
Ha most érkezne az önkormányzati fenntartású intézménybe egy pedagógus egyházi intézményből aki már pl.30 éve van a pályán Mt szerinti munkaszerződéssel, a jubileumi jutalomra való jogosultság számításhoz neki ezt a 30 évet most még nem lehet figyelembe venni. 2024. januárjától már igen.
Januártól már mindegy,hogy valaki december 31-ig Mt hatálya alatt dolgozott pedagógusként,NOKS-ként, vagy a Kjt hatálya alatt dolgozott pedagógusként, NOKS-ként, mivel köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerül a jelenleg Mt vagy a Kjt hatálya alá tartozó pedagógus is és NOKs is, ezért minden szakmai gyakorlati időnek számító jogviszonyát (lentebb pirossal kiemeltem a jogszabályban ezeket) - és ebbe itt beletartozik az az időszak is,amikor bár jogviszonya volt a pedagógusnak,NOKS-nak , de nem dolgozott mert pl. szült - bele kell majd számítani a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultságba.
Tehát januártól minden fenntartású köznevelési intézményben számolni kell a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonynak számító időszakot,mert az lesz az alapja a köznevelési foglalkoztatotti jutalomra való jogosultságnak.

Aki már megkapta korábban a 25 vagy 30 év után járó jubileumi jutalmat,annak köznevelési foglalkoztatottként az nem jár újból.

Púétv
105. § [A köznevelési foglalkoztatotti jutalom]
(1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.
(2) A köznevelési foglalkoztatotti jutalom:
a) huszonöt év szakmai gyakorlat esetén kéthavi,
b) harminc év szakmai gyakorlat esetén háromhavi,
c) negyven év szakmai gyakorlat esetén öthavi,
a kifizetés esedékességekor érvényes, pótlék és megbízási díj nélküli havi illetményének megfelelő összeg.
(3) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya arra tekintettel szűnt meg, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a felmentés közlésének, vagy legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, részére a megszűnés évében esedékessé váló köznevelési foglalkoztatotti jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya
a) áthelyezés vagy elbocsátás esete kivételével megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül,
b) felmentésére nyugdíjjogosultság megszerzésének indokával kerül sor, vagy
c) legalább harmincöt évi szakmai gyakorlattal rendelkezik,
a negyven évhez kötődő köznevelési foglalkoztatotti jutalmat részére a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

(5) A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya halála miatt szűnt meg.
(6) A szakmai gyakorlatot a Kormány rendeletében állapítja meg. A szakmai gyakorlati időbe bele kell számítani
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban,
c) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,
d) a Kttv., valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, kormánytisztviselői jogviszonyban,
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban,
f) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
g) a Ktv., a Ktjv., valamint a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
i) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
j) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban,
k) a Kit. hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban,
l) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban,
m) az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban
töltött időt.
(7) A szakmai gyakorlat munkavégzési kötelezettséggel nem járó szünetelésének időszaka – kormányrendeletben meghatározottak alapján – köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időnek tekintendő.
(8) A közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként és szakmai gyakorlatként is figyelembe vehető időszak csak egyszer számítható be.

401/2023.Korm.rend.

17. A szakmai gyakorlat számítása
42. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban vagy pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátására egyházi szolgálati jogviszonyban,
b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
c) a legalább heti tíz tanóra, foglalkozás megtartásával járó óraadói megbízásra szóló megbízási jogviszonyban,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) az állami fenntartású iskola által a tanév végén kiadott igazolás alapján az 1–8. évfolyamon bevett egyház, vagy belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy tanítása céljából legalább heti tíz óra megtartására létrejött foglalkoztatási jogviszony idejét, vagy – ha a tantárgy tanítását egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy legalább heti tíz órában látja el – a tantárgy tanításával,
f) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben végzett oktatói tevékenységgel,
g) az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony keretében a köznevelés vagy a szakképzés országos irányításával összefüggő munkakörben,
h) a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelős miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézményben szolgálati viszony keretében pedagógus munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
i) a szakképző intézményben oktatói munkakörben,
j) felsőoktatási intézményben vagy nyelviskolában idegen nyelv oktatásával összefüggő munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
k) felsőoktatási intézménnyel vagy nyelviskolával legalább heti tíz órára szóló, idegen nyelv tanítására létrejött, a természetes személy által vagy a természetes személy személyes közreműködésre kötelezettséggel járó tagságával működő gazdasági társaság által kötött megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján, vagy
l) a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben töltött foglalkoztatás idejét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt a pedagógus munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént.
(3) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy korábbi munkáltatója a gyermekjóléti, gyermekvédelmi alaptevékenységet ellátó intézményre vonatkozó szabály alapján az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időt is szakmai gyakorlatként vett figyelembe, az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónál létesített köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban a korábban figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama emiatt utóbb nem csökkenthető.

43. § (1) A szakmai gyakorlat időtartamának a megállapításakor a 42. §-ban meghatározott jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek háromszázhatvanöt napos időtartam felel meg.
(2) A szakmai gyakorlat megállapításakor az azonos időtartamra figyelembe vehető több, egyidejűleg fennálló jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be.
(3) A szakmai gyakorlat időtartamába, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem számít be
a) a foglalkoztatási jogviszony szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama, továbbá
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő, ha a pedagógus munkaideje nem érte el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti munkaidő huszonöt százalékát.
(4) A (2) bekezdésben, valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottaktól eltérően, ha a pedagógus egyidejűleg több részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állt, és ezekben a szerződésben vagy kinevezésben foglalt heti munkaidő összesen az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti munkaidő huszonöt százalékát elérte, ezt az időszakot el kell ismerni szakmai gyakorlatként.
(5) A (4) bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a pedagógus egyidejűleg több óraadói megbízási szerződés alapján végzett munkát úgy, hogy ezek alapján összesen legalább heti tíz órát, foglalkozást tartott.
(6) A részmunkaidős és az óraadói foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött heti munkaidő időtartamát össze kell számítani, és el kell ismerni szakmai gyakorlatként, ha eléri a legalább heti tíz órát.

42. A köznevelési foglalkoztatotti jutalom
93. § A köznevelési foglalkoztatotti jutalom megállapítása szempontjából figyelembe vehető szakmai gyakorlatot a 42. § szerint kell számítani, azzal, hogy
a) a nevelést-oktatást segítő munkakörben eltöltött időt a pedagógusnak járó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időbe is be kell számítani,
b) abba a jogviszony szünetelésének ideje is beszámít.