5 már 2019

Felvételi szervezése az általános iskolában

Submitted by aranyosine

Felmerült kérdés: Ha az általános iskola az óvodás gyermekkel felmérést írat és a felmérés alapján választják ki és veszik fel a gyermeket az intézménybe ,akkor az iskola helyesen jár-e el?

Válasz: Szabálytalanul jár el az az iskola. Az Nkt. 50.§ (3) és (5) bekezdése szerint általános iskolában nem szervezhető felvételi vizsga, a sport és a művészetek emelt szintű oktatás esetén lehet csak alkalmassági vizsgát szervezni.
A 20/2012.EMMI rendelet 22.§ (5) bekezdése határozza meg ,mit kell felvételi vizsgán érteni. Felvételi vizsgának számít , annak formájától függetlenül, a jelentkező gyermek minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése

A nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi személy , a vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy vagy szervezet által alapított és fenntartott intézmények esetében a tanulók felvétele során előfeltételként kiköthető valamely vallási,világnézeti elfogadás és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja az intézmény.

Jogsz.:

Nkt.
31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.
(2)Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy tartja fenn:
a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,

50.§ (3) Nem szervezhető
a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében,
b) általános iskolában felvételi vizsga.
22.§ (5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is.

20/2012.EMMI rendelet
22.§ (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít – a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül – a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.