29 feb 2016

Óvodavezető teendője

Submitted by aranyosine

Mi a teendője az óvodavezetőnek akkor,ha a szülő a gyermekét ( kötelező óvodába járás esetén) nem íratta be az óvodába?

Ha a kötelező óvodába járás esetén a szülő nem íratta be az óvodába a gyermekét, az óvoda jelzése alapján a jegyzőnek kell a szülőt értesíteni. A szülő kötelessége az óvodai beíratás, a jegyzőé pedig az, ha a szülő azt nem teszi meg,akkor figyelmeztesse,jelezze azt felé hivatalból. A jegyzőnek kell nyilvántartani az óvodaköteles gyermeket, az óvoda jelzése alapján pedig figyelmeztetnie a szülőt.

Ha a szülő felmentést kér a gyermeke kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,akkor a jegyzőhöz kell forduljon.

Jogsz.háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

6. Az óvoda

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

20/2012.EMMI 20.§ (1b) A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.
(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.