18 nov 2016

A tankerületi központ által fenntartott intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása 2017.január 1-től

Submitted by aranyosine

2017.január 1-től a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében a munkáltatói jogokat az köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a bérgazdálkodás, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével.
A pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottat az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ vezetője nevezi ki és menti fel.

Jogsz.:
A Kormány 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelete az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

10.§ (1) A tankerületi központot a tankerületi igazgató (a továbbiakban: igazgató) vezeti.

(2) Igazgatónak az nevezhető ki, aki
a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és
c) pedagógus, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.

(3) Az igazgatót és a tankerületi központ gazdasági vezetőjét a Klebelsberg Központ elnöke javaslatára az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, menti fel, bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. Az igazgatóval és a tankerületi központ gazdasági vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Klebelsberg Központ elnöke gyakorolja. 2017. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az igazgató – az Nkt. 61. § (6) és (8) bekezdésében, valamint 68. §-ában meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja a tankerületi központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlását az igazgató vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőre vagy vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra átruházhatja.

Nkt. 61.§ (6) A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói jogokat az illetékes tankerületi központ vezetője gyakorolja. A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottat a köznevelési intézmény vezetője javaslatára a tankerületi központ vezetője nevezi ki és menti fel. Ha a köznevelési intézmény vezetője javaslatával a tankerületi központ vezetője nem ért egyet, a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott kinevezéséről vagy felmentéséről az oktatási központ vezetője dönt. Ha a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a pedagógus vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi, felmentéséhez nincs szükség a köznevelési intézmény vezetőjének egyetértésére.

(8) Ahol a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkáltatóról rendelkezik, azon a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményt is érteni kell, figyelembe véve az intézményvezető munkáltatói jogainak e törvény szerinti korlátozását.