15 jan 2017

Félévi zárás

Submitted by aranyosine

- Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményét a házirend kell,hogy tartalmazza,az alapján kell lebonyolítani az osztályozó vizsgát.

Jogsz.: 20/2012.EMMI 5.§ h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét,

- Ha a tanuló hiányzása már félévkor meghaladja a 20/2012.EMMI rendelet 51.§ (7) bekezdésében meghatározott igazolt és igazolatlan óraszámokat , de a tanulónak van annyi érdemjegye,hogy őt ez alapján értékelni lehet és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének, akkor le lehet zárni a tanulót félévkor osztályozó vizsga nélkül (javasolt a nevelőtestület véleményét kikérni).

Jogsz. 20/2012.EMMI 51.§ (7)124 Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
c)–d)125
e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

- Ha mégis osztályozó vizsgára kell ,hogy sor kerüljön és a tanuló az osztályozó vizsgán nem jelenik meg ,késik stb., de a hiányzását igazolni tudja,akkor pótló vizsgát kell számára biztosítani. Az osztályozó vizsga jegyzőkönyvébe kell bekerüljön,hogy a tanuló igazoltan van távol , pótló vizsgát tehet. Az iskolaigazgató döntést hoz a pótló vizsga
időpontjáról.

Jogsz. 20/2012.EMMI 64.§
(6)143 A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

- Ha a tanuló az osztályozó vizsgán neki felróható ok miatt nem megy jelenik meg , az osztályozó vizsgát sikertelennek kell tekinteni, a tanuló félévi eredménye ebből a tantárgyból elégtelen. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni,hogy a tanuló a vizsgáról igazolatlanul volt távol,késett stb.