2 nov 2020

Óvodapedagógus és NOKS alkalmazása óvodában 2020.szeptember 1-től

Submitted by aranyosine

Az óvodában
- az óvodai szakmai feladatok ellátására Nkt. 62.§ (8) bekezdése és a 326/2013.Korm.rend. 6.melléklete szerint óvodapedagógust szükséges alkalmazni,
- az Nkt. 2.melléklete szerint pedagógiai asszisztenst három csoportonként 1 főt lehet továbbra is alkalmazni,
- dajka pedig csoportonként 1 fő alkalmazható.
Az óvodatitkárt (ahol van), a pedagógiai asszisztenst és a dajkát (ha szükséges ) reggel 8-ig (ha akkor nincs szakmai feladatellátás) és az óvodai nevelési nap azon időszakában ahol nem szakmai feladatot kell ellátni (a jogszabály hosszabban írja le,én most rövidítek) be lehet osztani gyermekfelügyeletre önállóan.

Jogszabályi háttér:

20/2012.EMMI 12. §. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Nkt. 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

326/2013.Korm.rend. 33/B.§ (5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában

A B C

1 Munkakör Feltétel Létszám

2 óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek létszáma 1
eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként
3 dajka vagy helyette gondozónő
és takarító együtt csoportonként 1

4 pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1

5 szakorvos kizárólag sajátos
nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában 250 gyermekenként 0,5

6 pszichopedagógus – fenntartó döntésétől függ

7 úszómester tanuszodával rendelkező óvodában 1

Részlet: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Az egészséges életmód alakítása
– az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

Személyi feltételek
1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
2. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.

Az óvodai élet megszervezése
3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.

Munka jellegű tevékenységek
1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.
3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.