7 okt 2016

Hétévenkénti továbbképzési kötelezettség teljesítése

Submitted by aranyosine

Jogszabály: 

- 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről,a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

Nkt.szabályozása:

Jogsz.: 62.§ (2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. 

- Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 

- Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

- Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. 

- Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.

(4)244 A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal látja el.

Megj: csak olyan új végzettség után jár a hét év mentesség,amely egyben szakvizsga is. A Ped.II-ben, a Mesterben vagy Kutatótanár fokozatban lévők esetében figyelni kell arra,hogy a fokozatba lépést követő kilencedik tanév végéig teljesítsék a továbbképzési kötelezettséget. 

A diploma megszerzése utáni 7. év szeptember hónapjától  kezdődik a továbbképzési kötelezettség és annak a tanévnek az augusztus hónapjáig tart,amelyben a pedagógus betölti az 55.életévét.

Ennek jogsz.háttere: 277/1997.Korm.rend.
4.§ (2)11 A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).

A pedagógus akkor is részt vehet továbbképzésen,ha arra nem kötelezett.

Jogsz.: 277/1997.Korm.rend.
4.§ (5)14 A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit.

Nem csökkenthető a várakozási idő a hétévenkénti továbbképzés megszerzése után már. A csökkentésre egy esetben van lehetőség,ha a pedagógus törvénnyel alapított vagy miniszter által adományozható díjat kap.

Jogsz.háttér: 326/2013.Kor.rend. (3) A köznevelési intézmény közalkalmazottjának, munkavállalójának a fizetési kategóriák – a Kjt. előmeneteli és illetményrendszere hatálya alá tartozók esetében a fizetési fokozatok – közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha törvénnyel alapított kitüntetést vagy díjat, vagy miniszter által alapított díjat kapott.