14 ápr 2017

Tanügyigazgatás-Időpontváltozások

Submitted by aranyosine

Változás: A tankönyvrendelet módosításának köszönhetően április 20-ig kell felmérnie (eddig jún.10-e volt a határidő) az igazgatónak,hogy hány tanulónak lehet vagy kell biztosítani a tankönyvellátást az iskola könyvtárból.

17/2014. EMMI 25. § (1)20 Az iskola igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján.

Változás: A szülők tájékoztatására maradt a június 10-i határidő, viszont új időpont lépett be, ez a július 15-e. Július 15-ig kell a tankönyvellátó felületén rögzíteni azt (és erről a szülőket is kell június 10-ig tájékoztatni),hogy az iskola vagy a fenntartó vagy más támogató kíván-e valamilyen más kedvezményt a tankönyvtámogatásra biztosítani.

17/2014.EMMI 25.§ (3) Az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyvtámogatási kedvezményt. Ennek tényét július 15-éig a könyvtárellátó felületén is rögzíti.

Változás: A pótrendelés határideje szeptember 15-re (szeptember 8-a volt a korábbi időpont).

17/2014.EMMI 29. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti:
a) tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,
b) tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 30.,
c) pótrendelés határideje szeptember 15. [az a)–c) pontban foglaltak együtt a továbbiakban: tankönyvrendelés].

Változás: 32.§ (2) Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a könyvtárellátótól a tanulók, a pedagógusok részére megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.
(3) A tankerületi központ által fenntartott iskola esetében a tankerületi központon keresztül az iskolának, a nem a tankerületi központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a könyvtárellátó ellentételezést nyújt.
(4) Az ellentételezés módja a nyújtott engedmény.

Változás: a munkafüzetek mellett az 1-2.évfolyamos tanulók tankönyveit sem kell a könyvtári állományba venni.

17/2014.EMMI 32.§ (5)46 Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.