1 szep 2023

VÁLTOZÁS - Minősítő,tanfelügyelő, szaktanácsadó mesterpedagógusok óraszáma az iskolában várhatóan december 31-ig

Submitted by aranyosine

17/A. § (1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több
a) húsz,
b) óvodapedagógus esetében huszonhét,
c) vezetőpedagógus esetében tizenkét,
d) vezető óvodapedagógus esetében huszonnégy,
e) kollégiumban huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában huszonkét,
f) pedagógiai szakszolgálati intézményben tizenkilenc,
g) gyógypedagógiai konduktív pedagógiai intézményben tizennyolc,
h) osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot ellátó pedagógus esetén tizenkilenc, vezetőpedagógus esetén heti tizenegy, vezető óvodapedagógus esetén heti huszonkét
óránál.
(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a Mesterpedagógust tanítási hetenként legalább egy tanítási, nevelési napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell.
(1b) A nyugdíjasnak minősülő Mesterpedagógust az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására nem lehet igénybe venni, továbbá őt az ezzel összefüggő munkaidő-kedvezmény nem illeti meg.