22 máj 2015

Minősítés hiányzások esetén - hogyan?

Submitted by aranyosine

20/2012.EMMI 51.§ (7)

(7) Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
c)–d)
e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

GYAKORLATBAN:

Ha a tanuló hiányzása a 250 tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, de van elég jegye , minősíthető , le lehet nyugodtan zárni a tanév végén.

Ha a tanuló hiányzása a 250 tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és nincs elég jegye a lezáráshoz ,csak akkor minősíthető,ha a nevelőtestület a tanuló számára engedélyezi,hogy osztályozóvizsgát tegyen.

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja csak meg, ha a tanulónak nem volt elég jegye a tanév zárásához, a fentebb felsorolt hiányzásokban a tanuló igazolatlan hiányzása meghaladja a 20 tanórai foglalkozást , és az iskola tanév közben értesítette a szülőt a gyermeke hiányzásairól.

Ha a nevelőtestület az igazolatlan hiányzások száma miatt megtagadja az osztályozóvizsga letételét,akkor a tanuló nem minősíthető és évfolyamot kell ismételjen.

Ha a tanuló mulasztásainak száma már félévkor a 250 órát ,egy adott tantárgy esetében a 30%-ot meghaladja és a tanuló nem volt érdemjeggyel értékelhető,akkor már félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.

Röviden: A mostani szabályzás szerint mindenképpen a minősítés a cél, ezért fontos,hogy jegyekkel legyen megalapozva az. Csak olyan jeggyel,amit tényleg év közben szerzett a tanuló. Ha nincs jegy,akkor jöhet az osztályozóvizsga, ha jegy sincs és mellette 20-tól több igazolatlan hiányzás,akkor jön az évismétlés.

Ha a tanulónak a 250 óra feletti hiányzása több tantárgyból jön össze,akkor tantárgyanként kell megvizsgálni,melyik tantárgyból minősíthető és melyik tantárgyból javasolhatja a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét. Fontos,a hiányzások számába az egyéb foglalkozásokról történő hiányzások számát is be kell számítani.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jelen állásfoglalásához/tájékoztatóhoz semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.