14 jan 2020

Szabálysértést követ el....

Submitted by aranyosine

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről alapján;

247. §(1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c)akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

248. § (1) Aki
a)az iskolai végzettséget igazoló, illetve az államilag elismert szakképesítést vagy szakképzettséget igazoló bizonyítványok vagy oklevelek kiállítására, nyilvántartására, tárolására vonatkozó előírásokat megszegi,
b)jogszabályban előírt engedély hiányában oktatást, képzést vagy kollégiumi nevelést folytat,
szabálysértést követ el.

(2) Aki
a) a gyermeket, a tanulót, a képzésben részt vevő személyt, a hallgatót, a szülőt vagy jogszabály alapján a nevelési-oktatási, a szakképzési vagy a felsőoktatási tevékenységgel összefüggésben létrehozott szervezeteiket jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza,
b) anélkül, hogy a pedagógiai szakszolgálatra, pedagógiai-szakmai szolgáltatásra, Országos szakértői névjegyzékre vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint erre jogosult lenne, szakértői véleményt készít,
c) a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően készített szakvéleményben foglaltakat szándékosan figyelmen kívül hagyja,
szabálysértést követ el.

(3)Aki
a) a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény tevékenységét a tanév rendjétől eltérően szervezi meg,
b) a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási órákra, foglalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
c) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésére vonatkozó előírásokat szándékosan megszegi,
szabálysértést követ el.

(4) Aki
a)a köznevelés információs rendszerében, illetve a szakképzés információs rendszerében a bejelentkezési kötelezettségét nem teljesíti, a változásjelentést, az adatszolgáltatást nem teljesíti,
b)az állami vizsgát a jogszabályban foglaltaktól szándékosan eltérően szervezi meg,
c) az osztály, csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi,
d) a jogszabályban meghatározott kötelező tanügyi okmányokat nem vezeti,
szabálysértést követ el.

(5)Aki a gyermeket, tanulót, a képzésben részt vevő személyt, illetve a hallgatót szándékosan hátrányosan megkülönbözteti, szabálysértést követ el.
203.Szakképzésben részt vevő tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek szakirányú oktatására vonatkozó szabályok megszegése
249. §Aki a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú képzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megsérti, vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára előírt juttatásokat nem biztosítja, szabálysértést követ el.