19 szep 2015

Pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát végzők besorolása

Submitted by aranyosine

A 39/C.§ fogalmazza meg,hogy 2015-től milyen feltételek mellett lehet a Ped.I-be besorolni a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő.-oktató munkát segítő foglalkoztatottat és milyen feltételek megléte mellett lesz gyakornok. Ezt szabályozza tovább egy átmeneti rendelkezéssel a jogszabály ,vagyis a 39/E. § (1) bekezdésében leírja,hogy a gyakornoki idő beszámítása milyen feltételekkel kell,hogy történjen.

Eszerint:
- A 2015.szeptember 1-én vagy azt követően létesített jogviszony esetében a 326/2013. Korm.rend. gyakornokra,gyakornoki időre vonatkozó szabályozását kell alkalmazni,
- A 2015.szeptember 1-je előtt létesített jogviszonyok esetében viszont,

- ha korábban volt gyakornoki idő a közalkalmazott számára kikötve,akkor a Kjt és a korábbi végrehajtási rendelet, a 138/1992.Korm.rendelet gyakornokra, gyakornoki időre vonatkozó
rendelkezését kell alkalmazni, vagyis ha a közalkalmazott "megfelelt minősítést kap, a Ped.I-be kell besorolni. Kivétel ez alól akkor van,ha a pedagógus kéri,hogy ő a
326/2013.Korm.rendelet szerinti gyakornoki idő és a minősítési vizsga alkalmazását kéri.

- ha korábban nem volt a közalkalmazottnak gyakornoki idő kikötve , akkor 2015.szeptember 1-től gyakornoki időt kell számára kikötni, de két év eltelte után, ha "megfelelt" minősítést
kap,akkor a Ped I-be kell besorolni,vagyis nem kell minősítő vizsgát tennie.

Az Mt.hatálya alá tartozók esetében ha a munkaviszony 2015.szeptember 1-je előtt létesült,két év gyakornoki idő letelte után Ped.I-be kell az alkalmazottat besorolni.

Vagyis a 39/C.§ a) bekezdés azokra a pedagógus végzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazottakra vonatkozik, akiknek korábban volt gyakornoki idő kikötve és 2015.szeptember 1-vel megvolt a legalább két év gyakornoki ideje. A 39/C.§ vegyes rendelkezés,míg a 39/E. § átmeneti szabályozás ás a két §-t együtt kell figyelembe venni.

Jogszabályi háttér: 326/2013.Korm.rend.

39/C. §75 A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. szeptember 1-jén

a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,
b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kell besorolni.

39/E. §77 (1) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően ilyen munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A 2015. szeptember 1-jét megelőzően ilyen munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a Kjt. vhr.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogyha a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező közalkalmazott kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a jogviszonya 2015. szeptember 1. előtt keletkezett. Ettől eltérően, ha a 2015. szeptember 1-jét megelőzően létesített jogviszonyban, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott közalkalmazott számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor gyakornoki időt nem kötöttek ki, számára 2015. szeptember elsején kell két év gyakornoki időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, ha munkaviszonya 2015. szeptember 1-je előtt létesült, két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell