10 ápr 2015

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról -segédanyag

Submitted by aranyosine

SEGÉDANYAG a jogszabály értelmezéséhez

A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésének a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rendelet II. fejezetének hatálya – a 6., 7., 8. alcím kivételével – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. § (11) bekezdésében meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra is kiterjed.”

Magyarázó: a jogszabály kiterjed a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra is.

2. § (1) Az Ép. r. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyakornoki idő két év. A gyakornoki idő kikötésekor a jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlatot be kell számítani, azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell a kinevezésben, a munkaszerződésben rögzíteni. Ha a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony időtartama rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni.”

Magyarázó: A két éves gyakornoki időbe be kell számítani a jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlati időt, gyakornoki időként a két évből még hátralévő időt kell beszámítani. A határozott idejű jogviszony, munkaviszony esetén a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni (ha rövidebb,mint két év, akkor a rövidebb ideig).

(2) Az Ép. r. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gyakornok
a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy
b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát.”
(3) Az Ép. r. 2. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítő vizsga értékelésének részei:)
„d) az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó megállapításainak, valamint a szakmai vezető (a továbbiakban: mentor) gyakornokra vonatkozó értékelésének megismerése.”
(4) Az Ép. r. 2. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság)]
„a) a gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a gyakornok szakmai tevékenységét, eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeit, ennek során – az 1. mellékletben foglaltak szerint – kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a gyakornok részére,”

3. § Az Ép. r. 3. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítési eljárás során a minősítő bizottság)
„a) áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, ennek során – az 1. mellékletben foglaltak szerint – kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére,”

Magyarázó: A fentebbi jogszabályi pontokban különvált a szabályzása a minősítő vizsgának és a minősítési eljárásnak.

4. § (1) Az Ép. r. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt a köznevelési intézmény vezetője az OH-nak – vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott tanítási, nevelési év, adott félévére szóló megbízása alapján köteles biztosítani.”

Magyarázó: Az OH általi tanfelügyeleti vagy pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény általi szaktanácsadói feladatok ellátására a munkaidő kedvezményt az adott tanítási évnek ,nevelési évnek csak az adott félévére (amelyben ténylegesen tanfelügyeleti,szaktanácsadói feladatot lát el a pedagógus) köteles biztosítani (tehát nem a teljes tanítási évben,nevelési évben) az intézmény vezetője .

(2) Az Ép. r. 4. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, a megbízás vagy a munkakör betöltésének időtartama alatt mentesül az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása alól.”

Magyarázó: A Mesterpedagógus fokozatban lévő vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy betöltött pedagógus a megbízás vagy munkakör betöltésének az időtartama alatt mentesül a tanfelügyeleti , szaktanácsadói feladatok ellátása alól ( itt figyelembe kell venni az átmeneti szabályozást,amely szerint 2015-ben még el kell látni ezeket a feladatokat).

(3) Az Ép. r. 4. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, részt kell vennie az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában a megbízás vagy a munkakör betöltésének időtartama alatt is, ha a 7. § (1) bekezdése szerinti felkészítésben részt vett.”

Magyarázó: A Gyvt.hatálya alá tartozó vezetőnek, magasabb vezetőnek viszont kötelező részt venni a tanfelügyelői, szaktanácsadói feladatok ellátásában később is.

(4) Az Ép. r. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakört betöltő pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába – legfeljebb öt alkalom erejéig – be kell számítani azt is, amikor a minősítő bizottságnak az intézményvezető vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el.”

Magyarázó: Szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátására a pedagógus évente 25 alkalommal bízható meg, a vezető vagy magasabb vezetői megbízással vagy ilyen munkakört betöltő pedagógus esetében legalább öt alkalom erejéig be kell számítani azt,amikor a minősítő bizottságnak tagja ( vagy intézményvezetőként vagy az intézményvezető által megbízottként).

5. § (1) Az Ép. r. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók: a) „Kutatótanár fokozatba lép”,
b) „Pedagógus II. fokozatban marad” vagy
c) „Mesterpedagógus fokozatban marad.”
(1b) A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás befejezésétől számított további két év szakmai gyakorlat megszerzése után a minősítési eljárás megismételhető, ha a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás az (1a) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt eredménnyel zárult.”

(2) Az Ép. r. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kutatótanár fokozatba
a) az összes köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben,
b) az összes Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb egy-egy százaléka sorolható be.”

6. § Az Ép. r. 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében – ha a nevelési- oktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan pszichológus szakképzettséggel rendelkező személy pedagógus-munkakörben, aki a gyakornok óvodapszichológus, iskolapszichológus mentorálását elláthatná – az intézményvezető a pedagógiai szakszolgálati intézmény óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott munkatársának mentorként való kijelölését kérheti a fenntartótól, feltéve, hogy a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat fenntartója azonos, egyéb esetben a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartója között létrejött megállapodás alapján kell a mentorálási feladatokat megszervezni.

Magyarázó: Ha az intézményben gyakornok fokozatba besorolt óvodapszichológusa vagy iskolapszichológusa van és nincs az intézményben olyan megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus, aki a mentorálását elláthatná,akkor az intézményvezető kérheti a fenntartón keresztül - ha a fenntartó azonos - hogy a pedagógiai szakszolgálati intézmény lássa el a gyakornok mentorálását. Ha a két intézmény fenntartója nem azonos,akkor a nevelési-oktatási intézménynek és a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójának megállapodást kell kötnie a mentori feladatok megszervezésére.

(1b) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetében – ha a gyakornok munkakörével azonos pedagógus munkakörben foglalkoztatott mentor nem jelölhető ki – a mentori feladatokat az intézményvezető vagy döntése alapján a gyakornok közvetlen szakmai felettese látja el.”

Magyarázó: A Gyvt.hatálya alá tartozó intézmény esetében a mentori feladatot az intézményvezetője vagy a gyakornok közvetlen felettese látja el,ha nincs a gyakornok végzettségével megegyező végzettségű más pedagógus.

7. § (1) Az Ép. r. 7. § (2) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
(A minősítő bizottság tagjai: minősítő vizsga esetében)
„ac) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott gyakornok esetében az intézmény vezetője vagy az általa megbízott, a minősítő vizsgán résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben foglalkoztatott alkalmazott,”
(2) Az Ép. r. 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A minősítő bizottság tagjai: minősítési eljárás esetében)
„bb) a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával és magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője,”

Módosítás: Az intézmény vezetője minősítő bizottság tagjának csak pedagógus szakvizsgával és magasabb vezetői ,vagy vezetői megbízással rendelkező vagy munkakörben foglalkoztatott pedagógust delegálhat maga helyett (korábbi szabályozás szerint elég lett volna a pedagógus- szakvizsgával rendelkező alkalmazott is).

(3) Az Ép. r. 7. § (2) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
(A minősítő bizottság tagjai: minősítési eljárás esetében)
„bc) Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus esetében az intézmény vezetője vagy az általa megbízott, a minősítési eljárásban résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője,”

8. § Az Ép. r. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez tartozó alap- és szabadon választható dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. A miniszter által jóváhagyott pedagógusértékelési eszközöket az OH közzéteszi a honlapján.”

9. § (1) Az Ép. r. 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során a minősítő bizottság)
„a) áttekinti a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, amelynek során felhasználja a kapott információkat, és az 1. mellékletben foglaltak szerint kiemelten figyelembe veszi a 4. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt tevékenységeket, intézményvezető, intézményegység-vezető és vezetőpedagógus esetében a vezetői tevékenységet, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére, valamint”

(2) Az Ép. r. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során a minősítő bizottság – a (3) bekezdésben foglaltakon kívül – áttekinti és értékeli a pedagógus által végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet is.”

(3) Az Ép. r. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások tapasztalatairól, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.”

10. § (1) Az Ép. r. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, amelyről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.”

Módosítás: A pedagógus az OH- tól visszajelzést kap arról,hogy az intézményvezető feltöltötte a pedagógus jelentkezését a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra .

(2) Az Ép. r. 10. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a pedagógus az adott év április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a következő évi minősítési eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, akkor a pedagógus az OH részére benyújtott írásbeli kérelmével a jelentkezés éve május 31-éig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. Azt a (8) bekezdésben meghatározott kérelmezőt, aki a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek megfelel, pótlólag fel kell venni a minősítési tervbe.”

Magyarázó: Ha az intézményvezető nem, vagy hibásan tölti fel a pedagógus április 30-i kezdeményezésére a következő évi minősítési eljárásra történő jelentkezését, akkor a pedagógusnak a jelentkezési év május 31-éig van lehetősége írásbeli kérelem benyújtásával kérni a minősítési tervbe való felvételét. A pedagógus a kérelmét az OH-nak küldi el.

11. § (1) Az Ép. r. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, minősítési eljárás – a pedagógus személyes részvételét igénylő – eseményén, az OH új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. A pedagógus az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. Ha a minősítő vizsga, minősítési eljárás a pedagógusnak felróható okból meghiúsul, a minősítő bizottság erre vonatkozó megállapítása alapján az OH kiállítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt.”

Magyarázó: Ha a pedagógus a jogszabályban meghatározott , számára fel nem róható ok miatt nem tud részt venni a minősítő vizsgán vagy minősítési eljáráson, az OH felé az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül kérelmet ír.
Felróható ok esetén az OH kiállítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt.”

(2) Az Ép. r. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, – ha szükséges – az intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike ismételten nem vagy hiányosan kerül feltöltésre, akkor az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül.”

Magyarázó: A pedagógusnak továbbra is november 30. napjáig kell feltölteni a portfólióját. Ha nem tölti fel erre az időpontra,akkor a bizottság sikertelennek minősíti a vizsgát vagy az eljárást és erről tanúsítványt ad ki. Hiányos feltöltés esetén : ha a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, az intézményvezetői munkáltatói igazolás (ha ez szükséges) , a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek - a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezek nem vagy hiányosan érkeznek meg,akkor a minősítő bizottság kirendelés nélkül állapítja meg a minősítő vizsga vagy eljárás sikertelenségét.
Ha a minősítési eljárás időpontja a következő tanévre esik , a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját.

§ Az Ép. r. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, amelyet az eljárás kezdeményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező OH kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. Megismételt minősítő vizsgának, minősítési eljárásnak a magasabb fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló sikertelenül zárult minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően az ugyanazon fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló minősítő vizsga, minősítési eljárás minősül.”

12. § (1) Az Ép. r. 13. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat)
„g) kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben” (eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg.)

Magyarázó: A szakmai gyakorlat időbe való beszámítás kibővült a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetére. HATÁLYBA LÉP: 2015.szeptember 1.
(2) Az Ép. r. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti különböző jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 napos időtartam felel meg. A szakmai gyakorlat megállapításakor az azonos időtartamra figyelembe vehető több jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be.”

Magyarázó: A szakmai gyakorlati idő számításakor minden szakmai gyakorlatba figyelembe vehető jogviszony időtartalmát össze kell számítani. Egy év 365 nap. Az azonos időtartamban eltöltött, a gyakorlati időbe beszámítható több jogviszony esetében csak egyet lehet figyelembe venni.

(3) Az Ép. r. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a pedagógus a munkaköréhez jogszabályban előírt újabb szakképzettséget szerez magasabb végzettségi szinten, a magasabb végzettségi szintnek megfelelő illetményalapra az oklevél bemutatását követő hónap első napjától jogosult.”

Magyarázó: Ha a pedagógus a munkaköréhez kapcsolódóan magasabb végzettséget szerez, az oklevél bemutatását követő hónap első naptól jogosult a magasabb illetményalapra.

13. § Az Ép. r. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést abban az esetben, ha a munkavállaló a Gyvt. hatálya alá tartozó, ugyanazon intézményben újabb, pedagógus-munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyt létesít azt követően, hogy az intézmény vezetőjének kezdeményezésére az intézményen belül pedagógus-munkakörből nem pedagógus munkakörbe került át.”

14. § Az Ép. r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1–14. §-ban foglaltakat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a besorolás szerinti fokozat megnevezése igazodik a munkakör megnevezéséhez. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben a minősítő vizsga, minősítési eljárás során az intézményi önértékelésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

15. § Az Ép. r. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében foglalt jegyzéken szereplő településen található.”

Magyarázó: A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra jogosultságot feladatellátási helyhez kötötten az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban pedagógus-munkakörben foglalkoztatott pedagógusok kaphatják,ha a feladatellátási hely a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében foglalt jegyzéken szereplő településen található.”

16. § Az Ép. r. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői munkakör nem került bevezetésre, a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók – étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli – folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is. Ebben az esetben a kollégiumi pedagóguslétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a tanulók nemenként és épületenként megadott létszámát, a kollégiumi foglalkozási időn kívül nemenként és épületenként átlagosan száz, legfeljebb százhúsz fős tanulói csoporthoz egy pedagógussal számolva. Ha az e bekezdés szerinti pedagógus részt vesz a 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában, neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonnégy, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti húsz óránál.”

Magyarázó: A jogszabályi pont kiegészítése meghatározza a kollégiumi tanfelügyelői,szaktanácsadói feladatok ellátását végző pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát, amely heti 24 óránál nem lehet több, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában ez heti 20 óránál nem lehet több. HATÁLYBA LÉP: 2016.január 1.

17. § (1) Az Ép. r. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni, azzal hogy a munkáltató a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt.”

Magyarázó: A jogszabályi pont kiegészült azzal, hogy ha visszaminősítésre kerül a sor, a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt a munkáltató.

(2) Az Ép. r. 36. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 2015. év során megvalósuló minősítő vizsgák és minősítési eljárások esetében az országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek az áttekintése, értékelése, valamint az önértékelés megismerése nem képezi részét a pedagógus értékelésének. A pedagógust 2015. évben az 1/A. mellékletben foglaltak szerint kell értékelni.
(12) 2015. évben az a pedagógus, aki legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig tizennégy év szakmai gyakorlatot szerzett és
a) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, kezdeményezheti a Mesterpedagógus;
b) a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr.univ.) rendelkezik és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást.”

19.§ Az Ép. r. 16. alcíme a következő 39/B. § és 39/C. §-sal egészül ki: (átmeneti szabályozás)
„39/B. § (1) 2015. évben a 4. § (6a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, köteles részt venni a 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában.
(2) Az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, de 2014. november 30-áig nem töltötte fel a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe, az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napig eleget tehet ezen kötelezettségének. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, – ha szükséges – az intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike nem vagy hiányosan kerül feltöltésre, akkor az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt.
(3) 2018. december 31-éig Pedagógus I. fokozatba besorolt jelentkező esetében, ha a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás eredménytelen, „Pedagógus I. fokozatban marad” döntést hoz a bizottság, továbbá ilyen tartalmú tanúsítványt állít ki az OH.

39/C. § A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. szeptember 1-jén
a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,
b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kell besorolni.”

Magyarázó: A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében is életbe lép az életpálya . E jogszabályi pont meghatározza esetükben , a gyakornoki idő számításának szabályait.

20. § Az Ép. r. az 1. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
21. § Az Ép. r. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
22.§ Az Ép. r. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. HATÁLYBA LÉP: 2016.január 1.
23. § Az Ép. r.
a) 2. § (7) bekezdés a) pontjában a „pedagógus” szövegrész helyébe a „gyakornok”,
b) 2. § (10) bekezdés a) pontjában, 3. § (8) bekezdés a) pontjában, 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „hét” szövegrész helyébe az „öt”, Hatályba lép:2016.január 1.
c) 6. § (1) bekezdésében a „szakmai vezetőt (a továbbiakban: mentor)” szövegrész helyébe a „mentort”,
d) 10. § (3) bekezdésében az „egy munkanapon belül” szövegrész helyébe az „öt munkanapon belül”,

Magyarázó: Öt munkanapon belül kell jelezni az intézmény vezetőjének az OH felé a minősítő vizsgának vagy a minősítési eljárásnak az időpontját , ha kinevezésre vagy kinevezés módosításra ,munkaszerződés megkötésre vagy munkaszerződés módosítására kerül a sor (korábban egy nap volt). HATÁLYBA LÉP: 2016.január 1.

e) a 11. § (1) bekezdésében a „7. § a) pont” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés a) pont”,
f) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „magasabb fokozatba történő előrelépéshez” szövegrész helyébe a „magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez”,
g) 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe az „A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben”,
h) 17. § (1) bekezdés 16. pontjában és (2a) bekezdés 13. pontjában az „intézményfejlesztési” szövegrész helyébe az „intézményfejlesztési és intézményi önértékelési”,
i) 29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Próbaidő kikötése szempontjából” szövegrész helyébe az „Intézményvezetői megbízás esetén”,
j) 33. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe az „Az Mt.” ,

k) 36. § (8) bekezdésében a „részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben” szövegrész helyébe a „részt vehet a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben”,

Magyarázó: Az átmeneti szabályozás lehetőséget nyújt arra,hogy 2015.december 31-ig a Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehessen az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben. Új, hogy a részvételhez a munkáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

l) 2. mellékletben foglalt táblázatban a „gondozó és takarítónő” szövegrész helyébe a „gondozó és takarítónő együtt”
szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az Ép. r.
a) 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény” szövegrész,
b) a 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett” szövegrész.

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
a. A 13. § (1) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 16. §, a 22. §, a 23. § b) pontja és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
2. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
3. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez HATÁLYBA LÉP: 2016.január 1.

A mellékletek az MK 48.számában található eredeti módosító szövegben megtalálhatóak.

Aranyosiné Borsodi Éva
tanügyigazgatási szakértő

Felhívom szíves figyelmét,az oldalon megfogalmazott értelmezés nem hivatalos állásfoglalás, figyelembe vétele nem kötelező érvényű.