17 szep 2023

Változások a gyakorlatban (óraszámok,eseti helyettesítés,többlettanítási óradíj stb) 2024.január 1-től

Submitted by aranyosine

- A pedagógus a 24 óra és a 32 közötti időben kell ellássa a 401/2023.Korm.rend. 28.§-a szerinti , a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részében meghatározott feladatokat;
- Eseti helyettesítés évi 60 óra lehet,amit havonta elosztva kell kiadni, így az átlagban havi 5 óra. A hónapon belüli ez az óraszám átcsoportosítható a hetek között.
- A 24 óra 110%-ig lehet elrendelni eseti helyettesítést,vagyis 26 óráig egy héten.
- A 26 óra erejéig minden pedagógusnak az intézményben kell tartózkodnia, az afeletti időben az igazgató (tankerületi iskolákban ezt átveheti a tankerületi vezető) munkaidő beosztás alapján kell beossza,hogy a pedagógusnak melyek azok a feladatai amelyeket az intézményben és melyek azok a feladatok amelyeket az intézményen kívül kell elvégezzen.
- Két hét egybefüggő ugyanazon munkakört érintő eseti helyettesítés után a helyettesítés tartóssá válik,vagyis ki kell fizetni , ez a többlettanítási óradíj. A pedagógus számára tartós helyettesítésért egy óra időtartamra legalább a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 1%-ának megfelelő mértékű többlettanítási óradíjat kell fizetni (440 000 Ft 1%-a) . A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összeg mértékétől függetlenül a többlettanítási óradíj összege nem lehet kevesebb 4500 forintnál.
- Tartós az a helyettesítés is ami megállapodás alapján jön létre,pl. ha hosszú távon a 24 órája felett e tanórákat kell tartson.
- Ha a pedagógus tartósan más osztályát a sajátjával együtt tanítja,akkor a többlettanítási óradíj 50%-a jár neki pluszban.
- A pedagógus kötelező órája 24 óra (már szeptembertől is és januártól is),ebből kell levenni a mk vezetői, 2 óra, az ofői,2 óra, a DÖk 1 óra, és a főiskolai (nem gyakorló iskolában) hallgatók mentorálása után járó 1 órát. Ha a mindet ellátja a pedagógus,akkor is 4 óra ez összesen. Ezalatt a 4 óra alatt ( ha az adott pedagógus ofő is meg mk vezető is pl).az érintett pedagógus az intézményben tartózkodik és ellátja ezeket a feladatokat . A tanulók között 20 órában van bent, a fennmaradó 4 órában viszont végzi a mk vezetői vagy ofői feladatokat
- A vezető beosztásúak havi 8 órában láthatnak el többlettanítást,amiért ők is többlettanítási óradíjat kell kapjanak.
- Csak a szakszerű helyettesítésért jár többlettanítási óradíj.
- A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (ez az amikor a pedagógust más intézménybe át lehet irányítani,utasítás) akkor a feladatellátás idejére a pedagógus a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összege tíz százalékával emelt összegű illetmény illeti meg, ha valakinek 430 000 Ft az alapilletménye ,akkor 43000 Ft-ot kap havonta azért mert más intézményben is tanít átmenetileg. Az utasítás feltételeit a jogszabály meghatározza,pl. munkavégzés öt egymást követő tanéven belül nem haladhatja meg összesen az egy évet,stb.
- Mesterpedagógusnak, ha az adott hónapban nincs kirendelése az OH-tól,akkor nem jár neki a szabadnap , sem a munkaidő csökkentés. Ekkor a kötött munkaidőhöz köthető, a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat kell elláson az intézményben.
- A Mesterpedagógusok munkaidő csökkentés mértéke már most szeptembertől is nőtt , 20 óra kötelező óraszámuk (18 helyett) . Ha a Mesterpedagógus az Mk.vezető,ofő ,DŐK segítő esetleg nem gyakorló iskolában felsőoktatási intézmény hallgatójának a mentora ,azaz ezek mindegyikét is ellátja,akkor is csak egy órával csökken a kötelező óraszáma,vagyis 19 órára.
. A vezetők pótlékának neve megbízási díjra változik. A megbízási díj számítási alapja a Gyakornok januári, a végrehajtási rendeletben már fixen meghatározott (88.§ (1)bekezdés) illetménye, a 440 000 Ft lesz,és mint eddig is, a gyermeklétszámhoz rendelt százalékos arányban kell meghatározni a vezetők díját. Az ofő,mk vezető, stb megbízási díjak a szünetek idejére is járnak.

Púétv
68. § [A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás]
(1) A munkáltató jogosult a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót átmenetileg a kinevezéstől eltérő munkakörben foglalkoztatni (átirányítás). Átirányítás abban az esetben rendelhető el, ha a másik feladat ellátása megfelel a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.
(2) A munkáltató a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót más munkavégzési helyen történő munkavégzésre utasíthatja azzal, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos utasításokat továbbra is a munkáltatótól kapja (kiküldetés). Kiküldetés esetén figyelemmel kell lennie a munkáltatónak arra, hogy a kiküldetés során azonos munkakörülményeket biztosítson, és a kiküldetés ne járjon aránytalan teherrel a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóra nézve.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre, csökkentett munkaidőre jött létre. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót legalább öt munkanappal korábban tájékoztatni kell.
(4) A tankerületi központ munkáltató a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót a saját szervezeti egységeként működő – a kinevezési okmányban meghatározott munkavégzési helytől eltérően, de egy járáson belül – más nevelési-oktatási intézmény feladatellátási helyén történő munkavégzésre utasíthatja. Az utasítás akkor rendelhető el, ha az új feladatellátási hely és a lakóhely között − tömegközlekedési eszközzel − történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát nem haladja meg. Az utasítás feltétele, hogy a munkáltató írásban ajánlatot tett a foglalkoztatottaknak, azonban az ilyen módon, megállapodás alapján történő munkavégzésre vonatkozó ajánlatot kettő munkanapon belül egyetlen érintett sem fogadta el. Az utasítás legfeljebb miniszteri rendeletben meghatározott tanítási félév végéig szólhat. Az utasítás nem minősül kiküldetésnek.
(5) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára
a) a várandóssága megállapításától a gyermeke negyedik iskolai évfolyama tanítási évének végéig,
b) gyermeke tizennyolc éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint
c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha
d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás ideje alatt következik be, akkor a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló erre irányuló kérelmére haladéktalanul meg kell szüntetni a kinevezéstől eltérő foglalkoztatást.
(7) A kinevezéstől eltérő foglalkoztatással kapcsolatos többletköltségeket a munkáltató a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak végrehajtási jogszabályban foglaltak szerint megtéríti.
(8) A (4) bekezdés szerinti munkavégzés öt egymást követő tanéven belül nem haladhatja meg összesen az egy évet.

82. § [Többlettanítás]
(1) A pedagógus a számára a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn felül további tanórai és egyéb foglalkozást, szakszolgálati közvetlen foglalkozást munkáltatói utasítás vagy megállapodás alapján láthat el (a továbbiakban: többlettanítás).
(2) A többlettanítás oka lehet:
a) eseti helyettesítés, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált,
b) tartós helyettesítés, ha a munkakör nincs betöltve, a pályázati vagy álláshirdetési eljárás idejére, vagy sikertelen pályázati vagy álláshirdetési eljárás esetén.
(3) Eseti helyettesítés egy nevelési, tanítási évben több alkalommal is elrendelhető, egybefüggő két hét eseti helyettesítést követően azonban az ugyanazon munkakört érintő helyettesítési feladatok csak tartós helyettesítéssel láthatók el. A foglalkoztatott egy tanévben, nevelési évben teljes munkaidő esetén legfeljebb hatvan órában, részmunkaidő esetén ennek időarányos részéig végezhet eseti helyettesítést.
(4) Ha a feladatellátás más munkaszervezési eszközökkel nem oldható meg, a pedagógus számára a munkáltató a munkakörére irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértékéig bármely okból, annak legfeljebb száztíz százalékáig kizárólag eseti helyettesítésre egyoldalúan rendelhet el többlettanítást.
(5) Az eseti helyettesítés óraszáma az egyes tanítási hetek között havi szinten átcsoportosítható.
(6) Ha a feladatellátás más munkaszervezési eszközökkel nem oldható meg, tartós helyettesítés keretében a pedagógus munkakörére meghatározott neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn felül további tanórai és egyéb foglalkozás, szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartására csak az érintett pedagógus és a munkáltató írásba foglalt, legfeljebb az adott nevelési év vagy a tanítási év végéig szóló megállapodása alapján kerülhet sor.
(7) Ha a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben vagy végrehajtási rendeletben meghatározott esetben azon felül tanórai és egyéb foglalkozások elrendelése érinti a munkáltató által beosztható munkaidő-részre vonatkozóan előzetesen közölt munkaidő-beosztást, a munkaidő-beosztás módosítását a munkáltatónak az elrendelt munkavégzés megkezdését megelőzően legalább negyvennyolc órával korábban kell közölnie a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóval. Egyéb esetben a feladat azonnal is elrendelhető.

81. § [A munkahelyen töltendő idő]
(1) A szabad felhasználású munkaidőben a munkavégzés helyét a pedagógus jogosult meghatározni.
(2) A munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a kötött munkaidőben a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményben, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. Ennek során indokolt esetben, mérlegelési jogkörében a szabad felhasználású munkaidő tekintetében is előírhatja az intézményben történő munkavégzést.
(3) Az esetleges többlettanításra igénybe vehető rendes munkaidő alatt a pedagógus a munkáltató feladatellátási helyén köteles tartózkodni.

401/2023.Korm.rend.
28. § (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében
1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
2. a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, tanulók teljesítményének értékelése,
3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
4. heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása,
5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,
6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
8. eseti helyettesítés,
9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóórára történő felkészülés és annak megtartása,
12. az osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,
13. gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
14. pedagógusjelölt szakmai segítése, mentorálása heti egy órát meghaladó része,
15. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
16. a munkaközösség-vezetés, tanszakvezetés heti két órát meghaladó része,
17. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
18. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
19. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
20. taneszköz és hangszerkarbantartás megszervezése,
21. különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás,
22. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
23. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint 24. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el.
(2) Az (1) bekezdés 4., 12., 14. és 16. pontjában meghatározott tevékenység összesen és együttesen legfeljebb heti négy óra erejéig számít be a kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részébe.

38. Többlettanítási óradíj
89. § (1) A pedagógus számára tartós helyettesítésért egy óra időtartamra legalább a 88. § (1) bekezdésében meghatározott, Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 1%-ának megfelelő mértékű többlettanítási óradíj jár. A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg mértékétől függetlenül a többlettanítási óradíj összege nem lehet kevesebb 4500 forintnál.
(2) Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját tartós helyettesítés keretében a sajátjával együtt tanítja, az (1) bekezdés szerinti többlettanítási óradíj ötven százalékára jogosult.
(3) Az iskolában foglalkoztatott vezető megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott pedagógus heti legfeljebb nyolc órában ellátott többlettanításáért az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott mértékű többlettanítási óradíj jár.
(4) Többlettanítási óradíj csak a ténylegesen megtartott tanítási óráért, foglalkozásért jár.

30.§ Ha a hivatal tájékoztatása alapján a Mesterpedagógus számára az (1) és az (5) bekezdés szerinti feladat ellátására a naptári hónapban nem kerül sor, az őt e hónapban megillető munkaidő-kedvezmény idejére a munkáltató a munkaköréhez kapcsolódó, a kötött munkaidőben ellátható feladatot rendelhet el.

88.§ Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a Púétv. 68. § (4) bekezdése szerint lát el feladatot, akkor a feladatellátás idejére a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összege tíz százalékával emelt összegű illetmény illeti meg.