2 nov 2017

Módosítás- nehéz körülmények miatt járó pótlék

Submitted by aranyosine

Módosult a

326/2013.Korm. rend. 16. § (8) bekezdése, a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki
a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található, vagy
b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában a köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képességkibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot.”
HATÁLYOS: 2018. január 1-től

Magyarázó: A jogszabály kiegészül azzal /b) pont/ ,hogy azokban az intézményekben dolgozóknak is jár a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék, amely intézmény olyan településen van amely nem tartozik a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések közé, de az intézmény a heti munkaidő legalább ötven százalékában a köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a 20/2012.EMMI rendeletben meghatározott feladatokat lát el (171.§-173.§). Ezekben az intézményekben viszont nem jár a pótlék , ha már részesülnek a képességkibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatásban vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot

A 326/2013.Korm.rend. 32. § (6) bekezdésében a „(8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés a) pontjában” kerül.

Magyarázó: A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék nem jár azokban az intézményekben a NOKS munkakörben dolgozóknak, ahol a település nem tartozik a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között de a pedagógusok az IPR miatt kaphatják majd a nehéz körülmények miatt járó pótlékot.

HATÁLYOS: 2017. november 4-től