23 okt 2017

Az óvodában az ellátottak számának meghatározása és az elszámolás dokumentuma

Submitted by aranyosine

A gyermekek legalább napi négy órában kell az óvodában tartózkodnia, ezt az Nkt. 8.§ (2) bekezdése határozza meg. A költségvetési törvény szerint az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.

Jogszabályi háttér:

Köznevelési törvény:

8.§. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Költségvetési törvény szerint:

aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.m) alpontja figyelembe vételével történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.
 
Kiegészítő szabályzat
5. m) A III.5. jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2017. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.
Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal.