26 ápr 2016

Tanügyigazgatás-felmerült kérdés: Hetente mennyi időt kell a gyakornoknak gyakornoki feladatok ellátásával eltölteni?

Submitted by aranyosine
Tanügyigazgatás -Aranyosiné Borsodi Éva

Felmerült kérdés: A gyakornok heti kötött munkaideje tanítók,tanárok esetében heti 20 óra,óvodapedagógusok esetében heti 26 óra. Meghatározott-e, hogy a gyakornok hetente mennyi időt töltsön gyakornoki tevékenységgel?

Válasz: A tanítók,tanárok esetében az intézményvezető a mentorral együtt kell meghatározza ,mennyi időt töltsön el a gyakornok a gyakornoki feladatok ellátásával. Az óvodapedagógusok esetében 26 és a 32 óra közötti időben, vagyis heti hat órában kell a gyakornoki feladatok ellátásával eltölteni az időt ( hospitálások,fogl.megb.stb.jogszabály alapján). A gyakornok , a kötött munkaidő felett elláthat eseti helyettesítést ,óvodapedagógusok esetében a kötelező óvodapedagógusi adminisztrációs feladatokat .

Korábbi kérdés volt még,hogy kell-e gyakornoki szabályzatot készíteni. Elvileg ezt nem írja elő semmilyen jogszabály, a gyakornok minősítését sem az intézményvezető végzi (kivétel a 3 éves gyakornoki idővel rendelkező pedagógusok esetében,de ők egyre kevesebben lesznek és rájuk a régi gyak.szabályzat érvényes) . A 326/2013. Korm.rendelet elég jól szabályozza azt,hogy mi az iskola, a mentor és a gyakornok feladata, ettől függetlenül ajánlott,hogy legyen egy szabályzat,amelyből egyértelműen láthatóak az óraszámok, az érintettek feladatai,kötelességei.

JOGSZ.HÁTTÉR: 326/2013.Korm.rend.

5/A.20 A gyakornoki idő és a mentor

15/A. § (1) A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira.

(2) A mentort az intézményvezető jelöli ki a gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén – ha lehetséges – azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül.

(3) Óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében – ha a nevelési-oktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan pszichológus szakképzettséggel rendelkező személy pedagógus-munkakörben, aki a gyakornok óvodapszichológus, iskolapszichológus mentorálását elláthatná – az intézményvezető kérésére a pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője a mentori feladatok ellátására óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott, a (2) bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat fenntartója azonos legyen, vagy a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartója között létrejött megállapodás ezt előírja.

(4) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetében – ha a gyakornok munkakörével azonos pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, a (2) bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező mentor nem jelölhető ki – a mentori feladatokat az intézményvezető vagy döntése alapján a gyakornok közvetlen szakmai felettese látja el.

15/B. § (1) A mentor segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

(2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti
a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, az óvoda, a kollégium pedagógiai programjában, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény szakmai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,
b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az adott pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok módszertanilag összetartozó egysége (a továbbiakban: foglalkozási egység) felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, a felhasználható szakmai segédleteknek a megválasztásában,
c) a tanítási (foglalkozási) órák, a foglalkozási egységek előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint
d) a minősítő vizsgára való felkészülésében.

(3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, illetve foglalkozási egységét és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, ha a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.

(4) A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A mentor a gyakornoki idő lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni. Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony megszűnésekor a mentor soron kívül értékelést készít.