13 júl 2023

Felmerült kérdések az új életpálya törvényből: Kinek jár a köznevelési foglalkoztatotti jutalom, számítási alapja

Submitted by aranyosine

Fogalmak, hogy tudatosodjon mindenkiben.

Köznevelésben foglalkoztatottak : Együttesen a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és a köznevelési dolgozók.

a) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók: fenntartótól függetlenül minden pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben alkalmazott köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerül (ha vállalja) -ők azok,akikre a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény teljes egészében vonatkozik. .

b) a köznevelési dolgozók : fenntartótól függetlenül minden gondozónő és takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő akit köznevelési intézményben alkalmaznak - ők azok akikre többségében az Mt szabályozása érvényes a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben meghatározott eltérések figyelembe vételével,ami azt jelenti,hogy nem minden vonatkozik rájuk az Mt-ból és az új életpálya törvény szabályozását is figyelembe kell venni az alkalmazásuk során.

Jogszabály: Új életpálya törvény (2024.januártól hatályba lépő szabályozása alapján).
3.§ 15. köznevelési dolgozó: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony hatálya alá nem tartozó nevelést-oktatást, óvodában nevelést közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló és a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,
16. köznevelésben foglalkoztatott: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló és a köznevelési dolgozó;
17. köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló: a pedagógus és a nevelést és oktatást, óvodában a nevelést közvetlenül segítő, a 25. pont a)–j) alpontjában meghatározott munkakört betöltő személy,
25. nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakör:
a) dajka,
b) könyvtáros,
c) pedagógiai asszisztens,
d) gyógypedagógiai asszisztens,
e) gyermek- és ifjúságvédelmi támogató,
f) gyógytornász,
g) intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben,
h) ápoló,
i) rendszergazda,
j) laboráns,

157. § [Átmeneti rendelkezés a jogviszonyok átalakulásához]
(1) 2024. január 1-jével a köznevelési intézményben
a) pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá,(megj: a köznevelési foglalkozatotti jogviszonyba kerülők - minden fenntartású intézményre igaz - a törvényben meghatározott kinevezést kell kapjanak)

b) gondozónő és takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. (megj: akinek közalkalmazotti jogviszonya volt és kinevezése,annak most munkaszerződése lesz a törvény alapján).

1. Kérdés : Végül is kinek jár a köznevelési foglalkoztatotti jutalom?

Válasz: Mindenkinek aki köznevelési foglalkoztatott. Vagyis a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak és az Mt hatálya alá tartozó köznevelési dolgozónak is.

Pontosabban:
- fenntartótól függetlenül minden pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott a törvény és a majd hozzá kapcsolódó rendelet szabályozása alapján köznevelési foglalkoztatotti jutalomra,
- míg fenntartótól függetlenül minden ,januártól Mt hatálya alá tartozó , gondozónő , takarító, szakorvos, úszómester, műszaki vezető, továbbá gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben, köznevelési intézményben foglalkoztatnak a Kjt 2023.december 31-én hatályos szabályozása alapján jubileumi jutalomra jogosult.

Jogszabályi háttér. : Új életpálya törvény: Átmeneti rendelkezés (már hatályos)
160.§ (8) Az a köznevelésben foglalkoztatott, aki 2024. január 1-jét követően megszerzi a jogosultságot a köznevelési foglalkoztatotti jutalom valamely fokozatára,
a) az általa megszerzett fokozatnál alacsonyabb fokozathoz kapcsolódó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra emellett nem jogosult,
b) nem jogosult a köznevelési foglalkoztatotti jutalom ezen fokozatára, ha a korábbi közalkalmazotti jogviszonyában az azonos elnevezésű jubileumi jutalomra való jogosultságot megszerezte.

Új életpálya törvény 2024.január 1-től hatályos
105. § [A köznevelési foglalkoztatotti jutalom] (2024.január 1-től hatályos)
(1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.
(2) A köznevelési foglalkoztatotti jutalom:
a) huszonöt év szakmai gyakorlat esetén kéthavi,
b) harminc év szakmai gyakorlat esetén háromhavi,
c) negyven év szakmai gyakorlat esetén öthavi, a kifizetés esedékességekor érvényes, pótlék és megbízási díj nélküli havi illetményének megfelelő összeg.(megj.: a számítási alap a pótlék és megbízási díj nélküli havi illetmény)

(3) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya arra tekintettel szűnt meg, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a felmentés közlésének, vagy legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, részére a megszűnés évében esedékessé váló köznevelési foglalkoztatotti jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni (megj: tényleges munkavégzéssel eltöltött utolsó napon)

(4) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya
a) áthelyezés vagy elbocsátás esete kivételével megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül,
b) felmentésére nyugdíjjogosultság megszerzésének indokával kerül sor, vagy
c) legalább harmincöt évi szakmai gyakorlattal rendelkezik, a negyven évhez kötődő köznevelési foglalkoztatotti jutalmat részére a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

(5) A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya halála miatt szűnt meg.

(6) A szakmai gyakorlatot a Kormány rendeletében állapítja meg. A szakmai gyakorlati időbe bele kell számítani
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban,
c) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,
d) a Kttv., valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, kormánytisztviselői jogviszonyban,
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban,
f) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
g) a Ktv., a Ktjv., valamint a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
i) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
j) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban,
k) a Kit. hatálya alá tartozó munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ösztöndíjas jogviszonyban, illetve munkaviszonyban,
l) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban,
m) az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban töltött időt.
(7) A szakmai gyakorlat munkavégzési kötelezettséggel nem járó szünetelésének időszaka – kormányrendeletben meghatározottak alapján – köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időnek tekintendő.

(8) A közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként és szakmai gyakorlatként is figyelembe vehető időszak csak egyszer számítható be.(megj: a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlati időről van szó)

2024.január 1-től hatályos
132.§ (6) A köznevelési dolgozó részére járó végkielégítés összegének, szabadságának, jubileumi jutalmának és a felmentési idejének megállapítására a Kjt. 2023. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. (megj.: A köznevelési dolgozóknak is jár a Kjt szerinti végkielégítés,szabadság számítása,jub.jutalom számítása és a felmentési idő megállapítása a Kjt 2023.december 31-én hatályos rendelkezése alapján)

Hivatalos indoklás: A köznevelési dolgozók – egyes nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, valamint a funkcionális feladatellátás körébe tartozó munkaköröket betöltők – foglalkoztatására munkaviszonyban kerül sor. Jogviszonyukra a munka törvénykönyvét a törvény §-a ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Ha a köznevelési dolgozót csoportos létszámcsökkentés érinti, így arra nem a munka törvénykönyve, hanem jelen törvény szabályait kell alkalmazni annak érdekében, hogy a létszám számításakor a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és a munkavállalók létszáma egybeszámítható legyen. A törvény §-a egyértelművé teszi, hogy a köznevelési dolgozók részére járó végkielégítés összegének, szabadságának, jubileumi jutalmának és a felmentési idejének megállapítására a Kjt. 2023. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Kérdés : A köznevelési foglalkoztatotti jutalom és a jubileumi jutalom számítási alapja?
A köznevelési jutalom számítási alapja :
- Pedagógusok esetében: a pótlék és megbízási díj nélküli havi illetmény megfelelő összege, ami 2024.január 1-től a) Gyakornok esetén: a Kormány által rendeletben megállapított összeg (megj: ez változó lesz,nem állandó) ) Pedagógus I. esetén 410.000 Ft-tól 1.065.000 Ft-ig terjedhet, c) Pedagógus II. esetén 430.000 Ft-tól 1.135.000 Ft-ig terjedhet,d) Mesterpedagógus esetén 520.000 Ft-tól 1.365.000 Ft-ig terjedhet,e) Kutatótanár esetén 640.000 Ft-tól 1.470.000 Ft-ig terjedhet,vagyis a sávokon belul mindenkinek megállapított alapilletmény.
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban levő NOKS esetében : a kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum 107%-a az alapilletmény ,ezzel kell számolni.
- Köznevelési dolgozó esetében: a Kjt 78.§ (1) bekezdése szerint az alapilletménnyel.

JOGSZABÁLYi háttér:

2024.január 1-től hatályos része az új életpálya törvénynek:
105. § [A köznevelési foglalkoztatotti jutalom] (2024.január 1-től hatályos)
(1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.
(2) A köznevelési foglalkoztatotti jutalom:
a) huszonöt év szakmai gyakorlat esetén kéthavi,
b) harminc év szakmai gyakorlat esetén háromhavi,
c) negyven év szakmai gyakorlat esetén öthavi, a kifizetés esedékességekor érvényes, pótlék és megbízási díj nélküli havi illetményének megfelelő összeg.(megj.: a számítási alap a pótlék és megbízási díj nélküli havi illetmény)

98. § [A pedagógus havi illetménye]
(1) A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetményét a 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján (megj.: Gyakornok,Ped.I.,Ped.II,Mesterfokozat,Kutatótanár fokozat) az a) pontban foglalt összegben (megj.: Gyakornok esetében a kormány által meghatározott összeg) vagy a b)–e) pontok szerinti illetménysávokon belül állapítja meg.

A havi illetmény összege
a) Gyakornok esetén: a Kormány által rendeletben megállapított összeg,
b) Pedagógus I. esetén 410.000 Ft-tól 1.065.000 Ft-ig terjedhet,
c) Pedagógus II. esetén 430.000 Ft-tól 1.135.000 Ft-ig terjedhet,
d) Mesterpedagógus esetén 520.000 Ft-tól 1.365.000 Ft-ig terjedhet,
e) Kutatótanár esetén 640.000 Ft-tól 1.470.000 Ft-ig terjedhet.

99. § [A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetménye]
(1) A pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőt legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum százhét százalékának megfelelő havi illetmény illeti meg. A pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő illetménye megállapítása során a 98. § (6) és (7) bekezdését( megj.: A havi illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.Havi illetmény esetén az egy órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell, általános teljes napi munkaidő esetén: százhetvennégy órával, általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén: százhetvennégy óra időarányos részével) alkalmazni kell.

Kjt
78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.