23 nov 2016

Lemorzsolódásssal veszélyeztetett tanulók

Submitted by aranyosine

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása alapján a módosító rendelet 44/J. §-ban foglalt adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára.

Jogszabályi háttér:

354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

V/D. FEJEZET A TÁMOGATÓ RENDSZER

11/A. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje

26/A. § (1) A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (a továbbiakban: támogató rendszer) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása céljából a tanulói előrehaladás iskolai szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszer.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát a 44/J. §-ban foglalt adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára.

44/J. § (1) A támogató rendszer nevelési-oktatási intézményenként, telephelyenként és évfolyamonként az iskolai nevelés-oktatás ötödik–tizenkettedik évfolyamán, és a Szakképzési Hídprogramban a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott statisztikai adatokat tartalmazza.
(2) A statisztikai adatok magukban foglalják azon lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszám szerint összesített adatát, akik számára pedagógiai támogatás indokolt az alábbi okokból /megj.: minden tanuló,aki ebben a 2-es bekezdésben foglaltaknak megfelel lemorzsolódással veszélyeztetettnek számít a statisztika vonatk)
a) tudásuknak a félévi értékelésekor és minősítésekor az egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt legalább 1,1 mértékű romlást mutat;
b) félévkor vagy a tanítási év végén tudásuk értékelésekor és minősítésekor egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kaptak;(tantárgyat is meg kell adni)
c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak;
d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor hanyag (2) minősítést kaptak;
e) e) évismétlésre kötelezettek;
f) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolatlan hiányzással rendelkeznek;
g) szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői kérésre a magántanulóvá minősítése folyamatban van;
h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint menekültek, oltalmazottak, menedékesek;
i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint veszélyeztetettnek minősülnek;
j) a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe vettek vagy
k) az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll:
l) ka) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva a 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolt mulasztással rendelkeznek,
kb) kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók kivételével,
kc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
kd) általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és betöltötték a tizenhatodik életévüket,
ke) a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését követően léptek be.
(3) A (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti esetekben a tantárgyat is meg kell adni.”