13 okt 2016

Mesterpedagógus óraszámok

Submitted by aranyosine

1. Mennyi a Mesterpedagógus intézményvezető kötelező óraszáma?

Válasz: Mesterpedagógus intézményvezető óraszámát;

- óvoda esetében a 2011.CXC 5. melléklete alapján kell meghatározni,
- iskola esetében az Nkt.62.§ (14) bekezdése alapján az intézményvezető által tanított tantárgy helyi tanterv szerinti óraszámát kell figyelembe venni, amennyiben az magasabb az
Nkt.5.mellékletben szereplő óraszámtól. Ha nem magasabb,akkor az Nkt.5.melléklet szerinti óraszámokat kell alkalmazni.

Jogsz.:
Nkt. 62.§ (14) A nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat vezetője a heti teljes munkaidőnek az 5. melléklet vagy a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri rendelet szerint tanórákkal vagy foglalkozásokkal le nem kötött részében látja el a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat. A nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az 5. melléklet határozza meg. Az iskolában foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak száma az általa az intézményben tanított tantárgynak – az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerinti – heti óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti óraszáma magasabb, mint az 5. mellékletben az adott intézményre és vezetőre meghatározott heti tanórák, foglalkozások száma.

Nkt. 5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

2.kérdés: Mester óvodapedagógus, tanító, tanár óraszáma, ha mk.- vezető és mentor is?

Válasz 1. :

Ha a Mesterpedagógus minősítő szakértő vagy tanfelügyelő,szaktanácsadó vagy pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó , akkor foglalkozás/óraszáma:

- óvodapedagógus max.25 lehet, ha mk.-vezető is ,akkor min.24 ,
- tanítók, tanárok óraszáma max. 18 óra lehet, ha mk.-vezető, ofő. vagy a diákönkormányzatot támogató pedagógus akkor min.17 óra.

Ettől kevesebb óra/foglalkozás szám egyik esetben sem lehet. A kapott kedvezményt az intézményen belül ofő., mk.vezetői , diákönkormányzat segítői feladatok ellátására kell fordítani.

Ha a Mesterpedagógus minősítő szakértő vagy tanfelügyeletet ellátó szakértő, szaktanácsadó vagy pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó , jár neki a hetenkénti egy nap mentesítés a munkavégzés alól, ha az OH szaktanácsadói,szakértői feladatokra adott megbízást a pedagógusnak.
Ezek vonatkoznak az intézményvezető –helyettesekre is, ha minősítő, tanfelügyelő, szaktanácsadó,szakmai szolgáltatást ellátó feladatuk van.

Jogsz.:

326/2013.Korm.rend.
17/A. § (1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több
a) heti tizennyolc óránál,
b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,
továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak – vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

(13) Az (1)–(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – a kerekítés általános szabályai alkalmazásával – nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra.

Válasz 2. :

Ha a Mesterpedagógus minősítő szakértő, tanfelügyelő, szaktanácsadó, szakmai szolgáltatást ellátó és emellett még mentor is:

- óvodapedagógus esetében a mentorálást a kötött munkaideje (24-25) feletti részben kell elvégezni az /Nkt.62.§ (8) bekezdése alapján.
- tanító.tanár esetében 326/2013.Korm.rend. 17.§ (1) bekezdés 13.pontja szerint , a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében.

Jogsz.háttér:
Nkt.62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

326/2013.Korm.rend.

17. § (1)93 Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neve-léssel-oktatással le nem kötött részében
13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,

Válasz 3. :

Ha a Mesterpedagógus nem minősítő szakértő, nem tanfelügyeletet ellátó szakértő , nem szaktanácsadó vagy nem pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó ,akkor foglalkozás/óra száma:

- óvodapedagógus esetén 32 , ha mk.vezető is akkor 30 (a kapott kedvezményt az intézményen belül mk.vezetői feladatok ellátására kell fordítani),
- tanító, tanár esetében az intézményi szinten megállapított óraszáma (a 22-26 óra közötti). Ha mk.-vezető (-2 óra) , ofő (-2 óra),diákönkormányzat segítő (-1 óra) órakedvezmény jár neki.Ha a pedagógus az utóbbi feladatok közül egyszerre mindhármat ellátja akkor – 4 óra kedvezményt kell számára biztosítani.

Válasz 4. :

Ha a Mesterpedagógus nem minősítő szakértő, nem tanfelügyelő, nem szaktanács-adó, nem szakmai szolgáltatást ellátó, de emellett mentor :

- óvodapedagógus esetében a mentorálást a kötött munkaideje (32) feletti részben kell elvégezni heti 2 órában /Nkt.62.§ (8) bekezdés és a 326/2013.Korm.rend. 17/A.§ (8) bekezdés/
- tanító.tanár esetében 326/2013.Korm.rend. 17.§ (1) bekezdés 13.pontja szerint és a 17/A.§ (8) bekezdése alapján heti 2 órában.

Jogsz.
Nkt.62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

326/2013.Korm.rend.
17. § (1)93 Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neve-léssel-oktatással le nem kötött részében
13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,

17/A.§ (8)108 Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással – vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött részében, bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében – heti két órában
- a) fejlesztő támogató tevékenységet végez, melynek keretében
- aa) ellátja a pedagógus szakmai segítését,
- ab) ellátja a gyakornok mentorálását,
- ac) képzések lebonyolításában vesz részt,
- b) fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, melynek keretében:
- ba) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok elemzésében és készítésében, belső képzések szervezésében és megtartásában,
- bb) részt vesz – a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével – a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében, vagy
- c) intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény tekintetében intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket végez.