10 máj 2023

Felmerült kérdések tanév zárásához

Submitted by aranyosine

Bizonyítványosztás időpontja
- Többen kérdezték,hogy lehet-e bizonyítványt osztani az utolsó tanítási nap délutánján?
Válasz: Szerződött intézményvezetők számára

Beírási napló vezetése
Válasz: Egy beírási naplót kell használni,amit folytatólagosan kell vezetni.

20/2012.EMMI
95. § (1) Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni.
(2) A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan kell vezetni.
(3) A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – alkalmazott vezeti.
(4) A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.
(5) Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét, a szakértői vélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
(6) Az iskola az (5) bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók nevét – a szakértői véleményt kiállító intézmény és a szakértői vélemény számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes.
(7) A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat is, akik tankötelezettségüket külföldön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában.
(8) A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.

Iskolánk a rendelkezésre álló óratömeget csoportbontásra használja fel. A fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programunk ezt tartalmazza is. A fenntartótól szóbeli jelzés érkezett, hogy a következő tanévtől a csoportbontásokat csak akkor fogják engedélyezni, ha legalább 14 fő van a csoportban. A jelenlegi csoportlétszámok: 10-16 fő.

Kérdés:
• A már meglévő csoportokat össze lehet-e vonni a felső tagozaton, ha minden adott a gyerekek neveléséhez: pedagóguslétszám, felszerelt szaktantermek, csoportszobák, stb., de a tanulólétszám 14 fő alatti?
Válasz: Szerződött intézményvezetők számára

Kérdés:
• Alsó tagozaton meg lehet-e tagadni a csoportbontás elindítását, ha rendelkezünk hozzá minden adottsággal: pedagógus, csoportszobák, stb.
Válasz: Szerződött intézményvezetők számára

Kérdés:
• Figyelembe kell-e venni a csoportbontásoknál a külső feltételeket, pl. az informatika teremben nem fér el egy osztály?
Válasz: Szerződött intézményvezetők számára

Utolsó tantási nap?
· 2023. június 16. (péntek), ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el a Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 1.§ (4) bekezdése szerint.
· Két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31. (22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)
· Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg. (22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)

A tanítási napok száma?

· általános iskolában száznyolcvanhárom nap ,
· a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc,
· gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap.
(22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)

Utolsó tanítási napon milyen programot szervezhet az iskola?
Erre az Nkt ad választ: 4.§ 32. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat,

Mikor kell a tanévet záró nevelőtestületi értekezletet megtartani?

- A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. (22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)
- A középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. (22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)

Osztályozó vizsga, javítóvizsga:jelentkezés,lebonyolítása,más időpont adásának feltétele
Válasz: a szerződött intézményvezetők számára
·