10 jún 2021

Tanulói jogviszony

Submitted by aranyosine

Általános iskolában 
1. ha a tanuló a tanév első félévében tölti be a 16.életévét (és még nem 8.osztályos,valamint nem jogosult a tankötelezettség meghosszabbítására , pl  a szakértői azt nem határozta meg) ,akkor az általános iskolának a tanév végén automatikusan meg kell szüntetni a tanulói jogviszonyt.Oka az Nkt 60.§. szabályozása,amely kimondja,hogy a  tanuló attólaz évtől kezdődően, amelyben nyolc évfolyamosáltalános iskola esetén tizenhetedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. Gyakorlatban: Ha a tanuló 2020. decemberében lett 16 éves,de még 7.osztályos, 2021. szeptemberében már csak felnőttoktatásban vehet részt,hiszen 2021-ben ő már a 17.évét fogja betölteni.

2. ha a tanuló a tanév második félévében vagy nyáron tölti be a 16.életévét (és még nem 8.osztályos,valamint nem jogosult a tankötelezettség meghosszabbítására , pl  a szakértői azt nem határozta meg) ,akkor az általános iskola csak akkor szüntetheti meg a a tanuló tanulói jogviszonyát ha a szülő a tanuló egyetértésével írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában. Vagyis ha ilyen kérelem nem fut be az iskolába a szülőtől, akkor a tanuló,bár betöltötte a 16.életévét, a következő tanévben még általános iskolába kell járjon. Pl. a tanuló 2021.márciusában tölti be a 16.életévét és 7.osztályos,akkor ő 2021.szeptemberében még az általános iskolában kezdi a tanulmányait,ha a szülő írásban nem kérte a tanulói jogviszony megszüntetését.

Nkt.53.§(2)   Megszűnik a tanulói jogviszony
a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,
c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsónapján,
d) szakgimnáziumi tanulmányok e setén
da) az utolsó évfolyamelvégzését követő első képesítő vizsgaidőszak utolsó napján,
db) ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a közismereti oktatás utolsó évfolyama elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján,
dc) ha az államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló arról döntött, hogy továbbtanul az érettségi vizsgára felkészítő tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon, az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján,
dd) ha az államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló arról döntött, hogy nem tanul tovább az érettségi vizsgára felkészítő tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon, az utolsó évfolyam elvégzését követő első képesítő vizsgaidőszak utolsó napján,
e) szakiskolában, ha
ea) a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,
eb) a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára vagy képesítő vizsgára, az utolsó évfolyamelvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján,
ec) a tanulótanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy atovábbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, az alkalmatlanságot megállapító dokumentumnak az iskola tudomására jutásától számított nyolcadik napon,
ed) a tanuló jelentkezik képesítő vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első képesítő vizsgaidőszak utolsó napján,
f) készségfejlesztő iskolában
fa) az utolsó gyakorlati évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, ha a 13/B. § (4)bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatóak,
fb) ha a tanulótanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában nem folyik másik megfelelő képzés, a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, az alkalmatlanságot megállapító dokumentumnak az iskola tudomására jutásától számított nyolcadik napon,
g) az alapfokú művészeti iskolában
ga) ha kiskorú tanulóesetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá
gb) ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, valamint
gc) az utolsó továbbképzőévfolyam záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, akkor az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítványkiállításának napján,
h) a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában -, a bejelentés tudomásulvételének napján,
i) ha a tanuló tanulói jogviszonyát - a tanköteles tanuló kivételével - fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetéstárgyában hozott döntés véglegessé válásának napján.(3) *  A (2)bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű.
(4) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével - ha az iskola kötelezőfoglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.(5) *  Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé válásának napján.

60. § (1) A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az etörvényben foglaltak szerint vehet részt.
(2) *  A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,b) középfokú iskolaesetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
(3) *  A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
(4) Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén,továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.