1 szep 2023

VÁLTOZÁS Minősítő,tanfelügyelő, szaktanácsadó mesterpedagógusok óraszáma 09.01-től

Submitted by aranyosine

2023.december 31-ig (ha a végrehajtási rendelet ténylegesen január 1-től lép hatályba) a minősítő,tanfelügyelő, szaktanácsadó mesterpedagógusok óraszáma a 326/2013.Korm.rendelet 17/A.§ (1) b) pontja szerint óvodapedagógusok esetében 25 óránál nem lehet több. Ha ezek a szakértők munkaközösség-vezetői feladatot látnak el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejük a kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkakörük irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka,azaz 24 óra.
Vagyis jelenleg , várhatóan december 31-ig , még ezt a szabályozást kell alkalmazni.

Amennyiben feladatellátás szempontjából mégis szükséges,hogy magasabb foglalkozás számban dolgozzon a minősítő,tanfelügyelő, szaktanácsadó mesterpedagógus az új végrehajtási rendelet életbe lépéséig ,várhatóan január 1-ig , az Mt 109.§ -a szerinti írásbeli megállapodásban kell foglalni azt,hogy az érintett minősítő,tanfelügyelő, szaktanácsadó mesterpedagógus vállalja a jogszabályban meghatározott óraszám feletti foglalkozások megtartását , várhatóan december 31-ig, és ezeket az órákat ki kell neki fizetni.

326/2013.Korm.rend.

17/A. § (1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

a) heti tizennyolc óránál,

b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,

c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető óvodapedagógus esetén heti húsz óra.

Mt
109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.

(2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az (1) bekezdésben foglaltat meghaladóan – naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha

a) a munkaviszony évközben kezdődött,

b) határozott időre vagy

c) részmunkaidőre jött létre