23 máj 2020

Iskolák júniusi működése, egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról

Submitted by aranyosine

Megjelent a :
- A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről
- A Kormány 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről
-A Kormány 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésekről
- A Kormány 223/2020. (V. 22.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú szakképzéssel kapcsolatos módosításáról
- A Kormány 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

Iskolák júniusi működése:
- 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
- 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
- Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
- A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.

Gyermekétkeztetés:
- Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.
- A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

Iskola működési engedély iránti kérvény benyújtási határidő:
Új iskola indítása esetén, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben (átszervezés, összeolvadás,stb) – 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz.

A Kormány 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésekről
A lentebb felsoroltakat a 2020/2021. tanítási év végéig kell megszervezni, amennyiben annak eredeti időpontja a veszélyhelyzet időtartamára esne.
- a Gyakornok minősítő vizsgáját, ideértve a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott
személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáját is,
- a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásban a foglalkozás vagy az óra látogatását és a portfólióvédést, valamint
- a Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati eljárásban a mesterpedagógusi pályázat bemutatását és védését.
A fentebb felsoroltaktól eltérően:
- a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgán részt vevő pedagógusok közül annak, akinek határozott időre szóló közalkalmazotti kinevezése vagy munkaszerződése 2020. augusztus 31-ig jár le, vagy
- az a Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot célzó minősítő vizsgán vagy minősítési eljárásban részt vevő pedagógus, aki 2020-ban született gyermekére vagy e rendelet hatálybalépésekor fennálló várandósságára tekintettel 2020. szeptember 1-jét követően szülési szabadságot vagy gyermek gondozása, ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, és a minősítő vizsgát vagy a minősítési eljárást 2018-ban vagy 2019-ben megkezdte, az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 2020. június 10-ig benyújtott kérelme alapján a Hivatal 2020. július 31-ig megszervezi a 3. §-ban meghatározottak szerint lefolytatandó minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást. 2020.december 31-ig kell ezeket megszervezni,amennyiben ez most mégsem kerül megszervezésre.

A fentebb felsorolt estben a minősítő vizsga és minősítési eljárás a következő részekből áll:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a
tantermen kívüli digitális munkarend keretei közt megvalósított foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy tanórareflexió elektronikus úton történő megküldése a
minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság tagjai számára,
d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő
eljuttatása, az általa a kérdésekre adott válaszok elektronikus megküldése a minősítés kijelölt időpontjáig a minősítő bizottság tagjai számára, valamint
e) a minősítés kijelölt időpontját követően a kérdésekre adott válaszok alapján a végleges értékelés elkészítése.

A 2020. évben nem teljesített pedagógiai szakmai ellenőrzéseket a 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervben kell szerepeltetni. A Hivatal a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet 2019/2020. tanév végéig készíti el.

A Kormány 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
- Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló kormányrendeletben foglalt kivétellel 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás – a – tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, vagyis az ügyeleten kívül június 15-ig marad a digitális munkarend.
- Az ügyelet alatt biztosított felzárkóztatás, az ügeletben lévő tanulók megsegítése, stb kivételével a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása – a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik